Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 269                             

Karar Tarihi  : 10/08/2017                

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

     l) Bodrum İlçesi, Karakaya Mahallesi, 290 ada, 28-29-30 numaralı parsellerde kayıtlı taşınmazların bulunduğu alanda I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Sınırı, Tescilli Anıtsal Yapı ve Korunma Alanının imar planına işlenmesine yönelik 20.06.2005 tarih onaylı Gümüşlük Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planının N18-D-20-C-2-D imar paftasında hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı kanunun 8/b ile 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.

        İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28.07.2017 tarihli raporunda;

       28.07.2017 tarihinde saat 14:30’da Emirbeyazit Mahallesi Uğur Mumcu Bulvar Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 12.04.2017 tarih ve 36521862-310.01.04-4369 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 13.07.2017 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “Bodrum İlçesi, Karakaya Mahallesi, 290 ada, 28-29-30 numaralı parsellerde kayıtlı taşınmazların bulunduğu alanda I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Sınırı, Tescilli Anıtsal Yapı ve Korunma Alanının imar planına işlenmesine yönelik 20.06.2005 tarih onaylı Gümüşlük Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planının N18-D-20-C-2-D imar paftasında hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı kanunun 8/b ile 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

       İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 12.04.2017 tarih ve 36521862-310.01.04-4369 sayılı yazısında;