Geri Tüm Meclis Kararları

Karar No      :272               

Karar Tarihi  :13/08/2015      

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi

ç) Dalaman İlçesi, Taşlıburun Mahallesi, Akkaya Mevkii, 204 ada 59 parsele ilişkin 1/1000  

    ölçekli Uygulama İmar Planı

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 21/07/2015 tarihli raporunda;

            21/07/2015 tarihinde saat 13.00’de Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 02/07/2015 tarih ve 36521862-310.01.03-2586 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 09.07.2015 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen "Dalaman İlçesi, Taşlıburun Mahallesi, Akkaya Mevkii, 204 ada 59 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı " konusu görüşüldü.

            İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısında;

" İlgi:    a) 28.04.2015 tarih ve 510 sayılı Dalaman Belediye Başkanlığı yazısı.

             b) 01.04.2015 tarih ve 42 sayılı Dalaman Belediye Başkanlığı Meclis Kararı.

İlgi (a) yazı ile Dalaman İlçesi, Taşlıburun Mahallesi, Akkaya Mevkii toplam alanı 16271,55 m2 olan 204 ada 59 nolu kadastro parseline ilişkin Dalaman Belediye Meclisi’nin 01.04.2015 tarih ve 42 sayılı kararı ile onanan ve UİP-10818 Plan İşlem Numarası ile kayıtlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının onaylanmak üzere Belediye Meclisimizce görüşülmesi talep edilmektedir.(Ek-1)

Söz konusu taşınmaza ilişkin alınan ilgi (b) meclis kararında ise; “Dalaman İlçesi 1/5000 ölçekli O21B-12C paftasında yer alan Taşlıburun Mahallesi, Akkaya Mevkii’nde bulunan 16271,55 m2 yüzölçümlü 204 ada 59 nolu kadastro parselinin %79’unun, Dalaman Belediye Meclisi’nin 03.10.2007 tarih ve 184 sayılı kararı ile onanan Taşlıburun Mahallesi, Akkaya Mevkii 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kapsamında kaldığı ve “Kırsal Yerleşme Alanı, Dini Tesis Alanı, Yeşil Alan, Otopark ve Yol” olarak planladığı, parselin %19’unun ise plan dışı kaldığı belirtilmiştir. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile yüzölçümü 16271,55 m2 olan bahse konu parselde, Konut Alanı (7460 m2), Cami Alanı (651 m2), Dere(Kanal) ve Park Alanı (1971 m2), Trafo Alanı (40 m2), Yol ve Otopark (2691 m2)olarak planlanmış, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı dışında kalan 3512 m2’lik alan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında da plan onama sınır dışında bırakıldığı, konut alanında yapılaşma koşullarının E:0.40, minimum ifraz:400 m2, Yençok: 6.50 m. olarak tanımlanmıştır.” denilmektedir.

Plan Açıklama Raporunda; planlama alanının onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında düzenlendiği şekliyle batısında düzenlenen 15 metre genişliğindeki ana ulaşım aksı ve doğu kısmında düzenlenen 10 metrelik taşıt yolları ile ulaşımın sağlanacağı, taşınmazın batı kısmında 15 metrelik taşıt yoluna cepheli konumda cami alanı ve caminin güney kısmında da otopark alanı düzenlendiği geri kalan kısmı ise konut alanı olarak düzenlendiği belirtilmiş olup; konut alanında yapılanma koşulları E:0.40, min ifraz: 400 m2, Yençok:6.50 m. olduğu ve planlama alanının elektrik ihtiyacını karşılayacak olan trafo alanının 10 metrelik taşıt yoluna cepheli konumda yeşil alanın güneyinde düzenlendiği belirtilmiştir.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 21. Bölge Müdürlüğü’nün 08.12.2014 tarih ve 771089 sayılı yazısında “Bahse konu parselin Kurumumuza ait bir sulama tesisi içerinde olmadığı ve herhangi bir derenin akışına engel konumda bulunmadığı anlaşıldığından imar planı yapılmasında sakınca bulunmamaktadır.”denilmektedir.

Söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan hükümleri olarak ise,

  1. Planlama alanına ilişkin Onaylı Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporunda belirtilen hususlara uyulacaktır. Jeolojik Etüt Raporuna göre planlama alanı yerleşime uygunluk açısından alanda herhangi bir afet riski gözlenmediği, temel zemini oluşturan kaya biriminin yüzeylemesi taşıma gücü açısından herhangi bir sorun teşkil etmeyeceği belirtilerek Uygun Alan(UA) olarak değerlendirilmiştir.
  2. Konut Alanında:  E:0.40 Min İfraz:400 m2 Yençok:6.50 mt.’dir.
  3. Bu plan ve plan notlarında belirtilmeyen konularda Onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Plan Hükümleri geçerlidir.

Şeklinde 3 adet plan hükmü getirildiği tespit edilmiştir.

Yukarıda açıklananlar doğrultusunda yapılan incelemede;

- Söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, 03.10.2007 tarih ve 184 sayılı Dalaman Belediye Meclisi’nce onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Plan Hükümleri doğrultusunda hazırlandığı,

- Planlama alanı 1/100.000 ölçekli Aydın-Muğla-Denizli Çevre Düzeni Planında yaklaşık olarak “Kentsel Yerleşik Alan” kullanımında kaldığı,

- Planlamaya konu alanın 16271,55 m2 yüzölçümlü taşınmazın 12759,55 m2’si olduğu,

-Öneri imar planında DOP oranının %41 olduğu,

- Trafo yeri değişikliği için uygun görüş alındığı anlaşılmıştır.

Başkanlığımızca yapılan değerlendirmede; teklif edilen plan hükümlerine ek olarak;

  1. Planda onama sınırı içerisinde öngörülen yol, meydan, yeşil alan ve otopark vb. kamu yararına ayrılan yerler terk edilmeden uygulamaya geçilemez.
  2. Sığınak Yönetmeliği ve Otopark Yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır.
  3. Uygulama projelerinin yürürlükte olan ÇED yönetmeliğinin Ek-1 ve Ek-2 listeleri kapsamında olması durumunda “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir.”  kararı alınmadıkça bu projelere hiçbir teşvik, onay, izin, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez, proje için yatırıma başlanamaz.
  4. Trafo binası yol cephesinde 3.00 m, diğer cephelerde parsel sınırına 1.00 m mesafede olacak şekilde tesis edilecektir. Trafo binasının dış cephe ve çatı görünümü ilgili belediyesi tarafından belirlenecek olan bölge mimari karakterine uygun cephe özelliklerini taşıyacak nitelikte tesis edilecektir. Trafo binasının güvenlik tedbirlerinden yatırımcı kuruluş sorumludur.

ibarelerinin plan notu olarak eklenmesi,

-3 numaralı plan hükmünün “Bu plan ve plan hükümlerinde belirtilmeyen hususlarda Onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Plan Hükümleri ile Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği Hükümleri geçerlidir.” olarak değiştirilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

Ayrıca öneri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında;

-Onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında 743 m2 olarak planlanan cami alanının 651 m2’lik kısmının mülkiyet sınırları içerisinde kaldığı ancak Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne göre dini tesis alanının min. 1000 m2 olması gerektiğinden cami alanının doğuya doğru 1000 m2 olacak şekilde genişletilmesinin,

- Onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında otopark alanı olarak gösterilen alanın bir kısmının mülkiyet sınırları dışında kalmasından dolayı bu alanın mülkiyet dışına çıkarılarak komşu parsellerle bütüncül olarak planlanmasının,

-Konut alanı olarak planlanmış alanın kuzeyinde, konut alanına ve cami alanına bitişik halde bulunan, öneri imar planında da dere alanı olarak gösterilen arkların uygulama aşamasında sorun teşkil edeceği düşünüldüğünden bu arkların cephe aldığı yolun kenarına taşınmasının,

-Arkların taşındığı yolun genişliğinin 11 m. olarak belirlenmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

Ancak DOP oranı en fazla %40 olacağından cami alanı ve yol metrekarelerindeki artıştan dolayı planlama alanının doğusunda yer alan park alanının metrekaresinde 501 m2 azalma, konut alanının metrekaresinde 194 m2 artış olacaktır.

Makamınızca uygun görülmesi halinde; Dalaman İlçesi, Taşlıburun Mahallesi, Akkaya Mevkii 204 ada 59 nolu kadastro parselinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 Sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek bir karar alınması amacıyla yazımız ve eklerinin Belediyemiz Meclisine havalesini Olur’larınıza arz ederim." Denilmektedir.

Komisyon Görüşü: Yukarıda Özet metni çıkarılan Dalaman İlçesi, Taşlıburun Mahallesi, Akkaya Mevkii, 204 ada 59 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı” teklifi; tüm belgeleri ile birlikte Şehircilik İlkeleri, planlama esasları ve hukuka uygunluk yönünden komisyonumuzca incelenmiş olup teklif plana İmar Daire Başkanlığınca teklif edilen;

“3.       Bu plan ve plan notlarında belirtilmeyen konularda Onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Plan Hükümleri geçerlidir.”

Şeklindeki plan hükmünün

 “3. Bu plan ve plan hükümlerinde belirtilmeyen hususlarda Onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Plan Hükümleri ile Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği Hükümleri geçerlidir.” olarak değiştirilmesinin uygun olacağı, bununla birlikte;

“4.Planda onama sınırı içerisinde öngörülen yol, meydan, yeşil alan ve otopark vb. kamu yararına ayrılan yerler terk edilmeden uygulamaya geçilemez.

5.Sığınak Yönetmeliği ve Otopark Yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır.

6.Uygulama projelerinin yürürlükte olan ÇED yönetmeliğinin Ek-1 ve Ek-2 listeleri kapsamında olması durumunda “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir.”  kararı alınmadıkça bu projelere hiçbir teşvik, onay, izin, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez, proje için yatırıma başlanamaz.

7.Trafo binası yol cephesinde 3.00 m, diğer cephelerde parsel sınırına 1.00 m mesafede olacak şekilde tesis edilecektir. Trafo binasının dış cephe ve çatı görünümü ilgili belediyesi tarafından belirlenecek olan bölge mimari karakterine uygun cephe özelliklerini taşıyacak nitelikte tesis edilecektir. Trafo binasının güvenlik tedbirlerinden yatırımcı kuruluş sorumludur.”

Şeklindeki notların eklenmesi ve ayrıca;

8.    Parselde yapı yaklaşma mesafeleri yollardan 5.00 m. Komşu parsellerden 3.00 m. Olacaktır.”

Şeklinde bir adet daha plan hükmü eklenmesi ve plan üzerinde;

“-Onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında 743 m2 olarak planlanan cami alanının 651 m2’lik kısmının mülkiyet sınırları içerisinde kaldığı ancak Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne göre dini tesis alanının min. 1000 m2 olması gerektiğinden cami alanının doğuya doğru 1000 m2 olacak şekilde genişletilmesinin,

- Onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında otopark alanı olarak gösterilen alanın bir kısmının mülkiyet sınırları dışında kalmasından dolayı bu alanın mülkiyet dışına çıkarılarak komşu parsellerle bütüncül olarak planlanmasının,

-Konut alanı olarak planlanmış alanın kuzeyinde, konut alanına ve cami alanına bitişik halde bulunan, öneri imar planında da dere alanı olarak gösterilen arkların uygulama aşamasında sorun teşkil edeceği düşünüldüğünden bu arkların cephe aldığı yolun kenarına taşınmasının,

-Arkların taşındığı yolun genişliğinin 11 m. olarak belirlenmesinin uygun olacağı”

Anlaşılmış olup plan üzerinde gerekli düzeltmelerin yapılması suretiyle teklifin 3194 Sayılı Kanunun 8. Maddesi ile 5216 Sayılı Kanunun 7/b maddeleri uyarınca DEĞİŞTİRİLEREK ONAYLANMASININ UYGUN OLACAĞINA Komisyonumuzca OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

            Belediye Meclisimizin takdirlerine saygı ile sunulur. Denilmektedir.

            Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

            Dalaman İlçesi, Taşlıburun Mahallesi, Akkaya Mevkii, 204 ada 59 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı konusuna ait yukarıda metni yazılı İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun; komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 Sayılı Kanunun 8. Maddesi ile 5216 Sayılı Kanunun 7/b maddeleri gereğince Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.