Geri Tüm Meclis Kararları

Karar No      :273                

Karar Tarihi  :13/08/2015      

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi

d) Bodrum İlçesi, Gümüşlük Mahallesi, Gümüşlük 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planında 4 adet ve Cumhuriyet Mahallesi, Bodrum 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave İmar Planında 1 adet trafo yerinin ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave İmar Planı Değişikliği 

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 21/07/2015 tarihli raporunda;

            21/07/2015 tarihinde saat 13.00’de Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 02/07/2015 tarih ve 36521862-310.01.04-2587 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 09.07.2015 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen "Bodrum İlçesi, Gümüşlük Mahallesi, Gümüşlük 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planında 4 adet ve Cumhuriyet Mahallesi, Bodrum 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave İmar Planında 1 adet trafo yerinin ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave İmar Planı Değişikliği " konusu görüşüldü.

            İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısında; 

" İlgi:   a) Bodrum Belediye Başkanlığının 20.01.2015 tarih ve 1035-1728 sayılı yazısı.

b) Bodrum Belediye Meclisinin 07.01.2015 tarih ve 2015-18 sayılı kararı.                      

İlgi(a) yazı ile İlimiz Bodrum İlçesi Gümüşlük Mahallesi, Gümüşlük 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave İmar Planında; 4 (dört) adet 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Tadilatı,  Cumhuriyet Mahallesi ve Eskiçeşme Mahallesi, 1/1000 ölçekli Bodrum Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave İmar Planında; 2 (iki) adet 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Tadilatı, Konacık Mahallesi, Konacık 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planında 8 (sekiz) adet 1/1000 ölçekli İmar Planı tadilatı tekliflerine ilişkin gerekli işlemlerin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7.Maddesinin (b) bendine göre tarafımızca yapılması talep edilmiştir.(Ek-1)

Bodrum Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 30.12.2014 tarihli teklif yazısında; Aydem Elektrik Dağıtım A.Ş. Muğla İl tarafından Bodrum Belediyesi’ne yapılan müracaat sonucu, ilgi (b) Bodrum Belediye Meclisi’nin 02.09.2014 tarih ve 2014/138 sayılı kararına istinaden konu İmar Komisyonuna havale edilmiş, tadilat teklifleri ile ilgili olarak İmar Komisyonunca görüşülmüş olup buna göre;

  1. İlçemiz Gümüşlük Mahallesinde, Gümüşlük 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı N18c16d4d pafta 335 ada 12 parselde Belediye Hizmet Alanı olarak planlanmış taşınmazın batı cephesine trafo yerlerinin ayrılmasına ilişkin Koruma Amaçlı İmar Planı Tadilatı teklifinin uygun olduğu,
  2. İlçemiz Gümüşlük Mahallesinde, Gümüşlük 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı N18c20b3d pafta eski 2166 parselin batı cephesindeki park alanına trafo yerlerinin ayrılmasına ilişkin Koruma Amaçlı İmar Planı Tadilatı teklifinin uygun olduğu,
  3. İlçemiz Gümüşlük Mahallesinde, Gümüşlük 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı N18d-25b-2a pafta, (eski 1889 parsel) 411 ada 1 parselde Arıtma olarak planlanmış taşınmazın batı cephesinde trafo yerlerinin ayrılmasına ilişkin Koruma Amaçlı İmar Planı Tadilatı teklifinin uygun olduğu,
  4. İlçemiz Gümüşlük Mahallesinde, Gümüşlük 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı N18c20c2d imar paftasında park alanı içerisine trafo yerlerinin ayrılmasına ilişkin Koruma Amaçlı İmar Planı Tadilatı teklifinin uygun olduğu,
  5. İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde, Bodrum 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı N18c24a1b imar paftasındaki park alanının batı cephesinde trafo yerlerinin ayrılmasına ilişkin Koruma Amaçlı İmar Planı Tadilatı teklifinin uygun olduğu,
  6. İlçemiz Eskiçeşme Mahallesi, Gümbet Mevkii, Bodrum 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon ve Uygulama İmar Planı N18c24a1c imar paftasında 30 metrelik Karayolunun güney cephesindeki Otopark Alanı olarak planlanmış alanda trafo yerlerinin ayrılmasına ilişkin Koruma Amaçlı İmar Planı Tadilatı teklifinin yerinde inceleme yapılmasından sonra yeniden incelenmesine,

(…)1-2-3-4 ve 6. Maddede kabul edilen Plan tadilatlarının Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne gönderilmesine,

Bodrum Belediye İmar Komisyonunun 26.12.2014 tarihli raporu doğrultusunda, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine istinaden kabulüne karar verildiği belirtilmektedir. (Ek-2)

Dosyasında yapılan incelemede; Bodrum Belediye Başkanlığı’nın 07.01.2015 tarih ve 2015-18 sayılı Meclis Kararında yer alan Konacık Mahallesi, Konacık 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planında 8 (sekiz) adet trafo alanına ilişkin plan değişikliği dosyalarının yer almadığı tespit edilmiş olup 09.04.2015 tarih ve 1237/5305 sayılı yazımızla Bodrum Belediye Başkanlığı’na bildirilmiştir. Bodrum Belediye Başkanlığı’nın 13.04.2015 sayılı yazı ekinde Konacık Mahallesi 8 (sekiz) adet trafo alanına ilişkin plan değişikliği dosyası tarafımıza iletilmiş, 07.05.2015 tarih 1651 ve 1652 sayılı yazılarımızla bir karar alınması amacıyla Belediyemiz Meclisine sunulmuştur. Belediye Meclisimizin 11.06.2015 tarih, 182 ve 183 sayılı kararıyla trafo amaçlı 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Değişikliklerinin uygun olduğuna karar verilmiştir.

Ayrıca Bodrum Belediye Başkanlığı’nın 07.01.2015 tarih ve 2015-18 sayılı Meclis Kararında 1-2-3-4 ve 5. Maddede kabul edilen koruma amaçlı imar planı değişiklikleri incelenerek değerlendirilmesi ve karar alınması için Başkanlığımızca Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne gönderilmiş olup; 6. Maddede belirtilen koruma amaçlı imar planı değişikliği Bodrum Belediye Meclisince yerinde inceleme yapıldıktan sonra tekrar incelenmesine karar verildiği tespit edilmiştir. Gümüşlük 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planında; N18c16d4d pafta 335 ada 12 parselde Belediye Hizmet Alanı olarak planlanmış taşınmazın batı cephesine 1 (bir) adet, N18c20b3d pafta eski 2166 parselin batı cephesindeki park alanına 1 (bir) adet, N18d-25b-2a pafta, (eski 1889 parsel) 411 ada 1 parselde Arıtma olarak planlanmış taşınmazın batı cephesine 1 (bir) adet, N18c20c2d imar paftasında park alanı içerisine 1 (bir) adet ve Bodrum 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planında;  N18c24a1b imar paftasındaki park alanının batı cephesine 1 (bir) adet trafo yerinin yer aldığı ve AYDEM tarafından inşaa edilmiş olduğu Daire Başkanlığımızca tespit edilmiştir. 

Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun (MKVKBK) 15.06.2015 gün, 1617 sayılı yazısı (Ek-3) ile 03.06.2015 gün, 3389 sayılı MKVKBK kararı Başkanlığımıza sunulmuş olup söz konusu kararda; “Bodrum ilçesi, Gümüşlük Mahallesi, Gümüşlük 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planında N18c16d4d pafta 335 parselde Belediye Hizmet Alanı olarak planlanmış taşınmazın batı cephesine, N18d20b3d pafta eski 2166 parselin batı cephesindeki park alanına, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulunun 03.07.1987 tarih ve 3492 sayılı kararıyla tescillenen III.derece arkeolojik sit alanında kalan N18d25b2a pafta (eski 1889 parsel) 411 ada 1 parselde Arıtma olarak planlanmış taşınmazın batı cephesine ve N18d20c2d paftasında park alanı içerisinde; Cumhuriyet Mahallesi Bodrum 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı N18c24a1b paftasındaki park alanının batı cephesine trafo yerlerinin ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave İmar Planı Değişikliği teklifinin 2863 sayılı yasa kapsamında sakıncası bulunmadığına karar verildi.”denilmektedir.

Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin “Uygulama İmar Planı” başlıklı 24’üncü maddesinin 3’üncü fıkrasında belirtilen; “(3) Uygulama imar planlarında, bölgenin ihtiyacına yönelik çocuk bahçesi, yeşil alan, otopark, cep otoparkı, yol boyu otopark, durak cebi, aile sağlık merkezi, mescit, karakol, muhtarlık, trafo gibi sosyal ve teknik altyapı alanlarını artırıcı küçük alan gerektiren fonksiyonlar ayrılabilir

ve bu fonksiyonların konulması nazım imar planına aykırılık teşkil etmez” hükmü doğrultusunda söz konusu plan değişikliği teklifinin Uygulama İmar Planında çözülebilecek bir talep olduğu ve bu durumun Nazım İmar Planına aykırılık teşkil etmeyeceği anlaşılmaktadır.                            

Bodrum Gümüşlük Koruma Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği plan hükümleri olarak;

-Bu plan hükümlerinde açıklanmayan hususlarda; Onaylı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı ve Plan Hükümleri ile Mekansal Alanlar Yapım Yönetmeliği geçerlidir.

Şeklinde 1 adet plan hükmü getirildiği tespit edilmiştir.

Bodrum İlçesi Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave İmar Planı Değişikliği plan hükümleri olarak ise;

-Bu plan hükümlerinde açıklanmayan hususlarda; Onaylı 1/1000 ölçekli Bodrum Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave İmar Planı hükümleri geçerlidir.

Şeklinde 1 adet plan hükmü getirildiği tespit edilmiştir.

Başkanlığımızca yapılan değerlendirmede Gümüşlük Koruma Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği plan hükmünün;

-“Bu planda açıklanmayan hususlarda; Onaylı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı ve Plan Hükümleri ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği geçerlidir.” olarak değiştirilmesinin ve her iki imar plan değişikliği plan hükümlerine;

-“Trafo binasının dış cephe ve çatı görünümü ilgili belediyesi tarafından belirlenecek olan bölge mimari karakterine uygun cephe özelliklerini taşıyacak nitelikte tesis edilecektir. Trafo binasının güvenlik tedbirlerinden yatırımcı kuruluş sorumludur .” Şeklinde bir(1) adet plan notu eklenmesi ve plan üzerinde de işlenmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

Makamınızca uygun görülmesi halinde, Bodrum İlçesi, Gümüşlük Mahallesi, Gümüşlük 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında; 4 (dört) adet ve Cumhuriyet Mahallesi Bodrum 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planında 1 (bir) adet Trafo Alanı amaçlı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliklerinin plan hükmünde gerekli düzenlemenin yapılması ve plan paftalarına işlenmesi koşuluyla 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek, 3194 Sayılı Kanunun 8’inci ve 2863 sayılı kanunun 17’nci maddesi doğrultusunda bir karar alınması amacıyla yazımız ve eklerinin Belediyemiz Meclisine havalesini Olur’larınıza arz ederim." Denilmektedir.

Komisyon Görüşü: Yukarıda Özet metni çıkarılan “Bodrum İlçesi, Gümüşlük Mahallesi, Gümüşlük 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planında 4 adet ve Cumhuriyet Mahallesi, Bodrum 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave İmar Planında 1 adet trafo yerinin ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave İmar Planı Değişikliği” teklifi; tüm belgeleri ile birlikte Şehircilik İlkeleri, planlama esasları ve hukuka uygunluk yönünden komisyonumuzca incelenmiş olup, “Bu planda açıklanmayan hususlarda; Onaylı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı ve Plan Hükümleri ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği geçerlidir.” Olarak plan hükmünün değiştirilmesinin ve her iki imar plan değişikliği plan hükümlerine;

-“Trafo binasının dış cephe ve çatı görünümü ilgili belediyesi tarafından belirlenecek olan bölge mimari karakterine uygun cephe özelliklerini taşıyacak nitelikte tesis edilecektir. Trafo binasının güvenlik tedbirlerinden yatırımcı kuruluş sorumludur .” Şeklinde bir(1) adet plan notu eklenmesi ve plan üzerinde de işlenmesi şartıyla, 3194 Sayılı Kanunun 8’inci,2863 sayılı kanunun 17’nci maddesi ve 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca UYGUN OLDUĞUNA Komisyonumuzca OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

            Belediye Meclisimizin takdirlerine saygı ile sunulur. Denilmektedir. 

            Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda; 

            Bodrum İlçesi, Gümüşlük Mahallesi, Gümüşlük 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planında 4 adet ve Cumhuriyet Mahallesi, Bodrum 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave İmar Planında 1 adet trafo yerinin ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave İmar Planı Değişikliği konusuna ait yukarıda metni yazılı İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun; komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 Sayılı Kanunun 8’inci maddesi, 2863 sayılı kanunun 17’nci maddesi ve 5216 sayılı kanunun 7/b maddeleri gereğince Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.