Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 273                      

Karar Tarihi   : 08/11/2018          

KONUSU:

            İller Bankası A.Ş. tarafından yürütülen "Sürdürülebilir Şehirler Projesi (SŞP)" kapsamında Bankanın Avrupa birliği (AB) kaynaklarından Dünya Bankası aracılığıyla temin ettiği ve Belediyemize "SŞP Bileşen A: Sürdürülebilir Şehir Planlama ve Yönetim Sistemleri"nin finansmanı için Banka'dan avro hibe kullanılmasıyla ilgili Alt Finansman Anlaşması ve ekleri ile diğer gerekli belgeleri imzalamaya, Belediye tarafından sağlanması gereken finansmanın sağlanamaması halinde diğer borçlandırıcı işlemleri yapmaya ve iş bu işlemle ile ilgili her türlü belgeyi imzalamaya, hibenin kullanılması ve hibe için her türlü iş ve işlemleri yapmaya, Genel Sekreter Hüseyin DAŞGIN'ın yetkili kılınması hususunun görüşülmesi.

 

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 02/11/2018 tarihli ve 79556812-105.03-E.5430 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

 

 Kararın devamı için tıklayınız.