Geri Tüm Meclis Kararları

Karar No      :274                

Karar Tarihi  :13/08/2015      

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi

e) Milas İlçesi, Hayıtlı Mahallesi, 1005 Ada 2 Parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı

    Değişikliği 

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 21/07/2015 tarihli raporunda;

            21/07/2015 tarihinde saat 13.00’de Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 02/07/2015 tarih ve 36521862-310.01.04-2588 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 09.07.2015 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen "Milas İlçesi, Hayıtlı Mahallesi, 1005 Ada 2 Parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" konusu görüşüldü.

            İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısında;

" İlgi:    a)26.01.2015 tarih ve 369-2351 sayılı Milas Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün yazısı                       

           b)22.04.2015 tarih ve 2456-12845 sayılı Milas Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün yazısı

          c)06.01.2015 tarih ve 13 sayılı Milas Belediyesi Meclis Kararı

            İlgi (a) yazı (Ek-1) ile İlimiz Milas İlçesi Hayıtlı Mahallesi 1005 ada 2 nolu imar parselinde kayıtlı 418,35 m2 yüzölçümlü taşınmaza ilişkin PİN: UİP-8387,1 nolu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Milas Belediye Meclisi'nin 06.01.2015 tarih 13 sayılı kararı ile uygun bulunduğu belirtilerek Belediye Meclisimizce onaylanması talep edilmiş olup, dosyaya ilişkin bildirilen eksikler ilgi (b) yazı (Ek-2) ile Başkanlığımıza iletilmiştir.

            Söz konusu plan değişikliğine ilişkin alınan ilgi (c) Meclis Kararı'nda (Ek-3); Milas İlçesi Hayıtlı Mahallesi tapunun 1005 ada 2 parselinde kayıtlı taşınmaz ile kuzeyinde bulunan park alanı ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin görüşülmesi sonucunda, İmar Komisyonunun hazırlamış olduğu 29.12.2014 tarih ve 2014/12/3 sayılı komisyon raporunda; Milas İlçesi, Hayıtlı Mahallesi'nde tapunun 1005 ada 2 parselinde kayıtlı taşınmazın Milas Belediyesi'nin 07.03.2012 tarih 58 sayılı kararı ile onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre söz konusu taşınmazın kuzeyinde kalan park alanı ile mülkiyet hattında talep edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili talebin kabulüne, 3194 sayılı Yasanın 8/b maddesince hazırlanan dosyanın onanmasına (PİN:UİP-8387,1) karar verildiği belirtilmiştir.   

            Plan değişikliğine ilişkin hazırlanan plan açıklama raporunda, toplam planlama alanının yaklaşık 850 m2 olduğu, plan değişikliği yapılan parsellerin yürürlükteki planda Ayrık Nizam 3 kat konut kullanımında olduğu, 1005 ada 2 nolu parselin kuzey cephe hattı ile mevcut durum arasında uyumsuzluk bulunması nedeniyle imar planı değişikliğinin hazırlandığı, yapılan imar planı değişikliği ile 1005 ada 2 parselin kuzey cephesinin mevcutta bulunan duvara göre düzeltildiği, diğer konularda herhangi bir değişikliğe gidilmediği belirtilmiştir.

            Planlama arşiv kayıtlarında yapılan incelemede; söz konusu parseli kapsayan alanda, Milas Belediyesi'nin 07.03.2012 tarih ve 58 sayılı kararı ile onaylı planın ve Milas Belediye Meclisi'nin 04.10.2013 tarih ve 370 sayılı kararı ile onaylı Milas İlçesi Kent Bütününe ait yürürlükteki Revizyon İmar Planının bulunduğu tespit edilmiştir.

            Plan değişikliği dosyasında yapılan incelemede;

            -Plan paftasında planın adı, lejantının ve plan hükmü bölümünün yer almadığı,

            -Plan açıklama raporunda planlama alanının yaklaşık 850 m2 olduğunun belirtildiği, ancak tapu tescil belgesinde 1005 ada 2 parselin 418,35 m2 yüzölçümünde olduğu, plan değişikliği onama sınırının 1005 ada 2 parsel ile birlikte parselin güneydoğusunda bulunan 1005 ada 3 parseli de kapsayacak şekilde çizildiği,

            -Plan değişikliği gerekçesinin de 1005 ada 2 parselin kuzey cephe hattı ile mevcut durum arasında uyumsuzluk bulunması nedeniyle imar planı değişikliğinin hazırlandığı, parselin kuzey cephesinin mevcutta bulunan duvara göre yeniden düzenlenmesi olarak açıklandığı tespit edilmiştir.

            Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 26.maddesinin 1.bendinde "İmar planı değişikliği; plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yararı amaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere dayanılarak yapılır." denilmektedir.

            Yukarıda açıklananlar doğrultusunda yapılan değerlendirmede Milas Belediye Meclisinin 06.01.2015 tarih ve 13 sayılı kararı ile uygun görülen plan değişikliği teklifinin;

            -Plan değişikliği paftasına planın adı, lejantı ve plan hükmü bölümünün eklenmesi,

            -Plan değişikliği onama sınırının 1005 ada 2 nolu parseli kapsayacak şekilde düzeltilmesi, -Parselin diğer parsellerden farklı bir uygulamaya maruz kalmaması için; "04.10.2013 tarih ve 370 sayılı Meclis Kararı ile onanan Milas İlçesi Kent Bütününe ait yürürlükteki Revizyon İmar Planının hükümleri geçerlidir." şeklinde bir plan hükmü eklenmesi gerektiği anlaşılmıştır.

            Söz konusu taşınmazın yerinde yapılan incelemesinde ise, parselin yeniden düzenleme yapılan cephesinde yer alan yeşil alanın uygulama görmüş olduğu, bahçe duvarı kenarının ağaçlandırılmış olduğu, duvarda herhangi bir kırıklığın bulunmadığı tespit edilmiştir.

            Makamınızca uygun görülmesi halinde; Milas İlçesi, Hayıtlı Mahallesi, tapunun 1005 ada 2 parselinde kayıtlı taşınmazla ilgili PİN: UİP-8387,1 nolu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 Sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek bir karar alınması amacıyla yazımız ve eklerinin Belediyemiz Meclisine havalesini Olur'larınıza arz ederim.." Denilmektedir.

Komisyon Görüşü: Yukarıda Özet metni çıkarılan “Milas İlçesi, Hayıtlı Mahallesi, 1005 Ada 2 Parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” teklifi; tüm belgeleri ile birlikte Şehircilik İlkeleri, planlama esasları ve hukuka uygunluk yönünden komisyonumuzca incelenmiş olup,

            -Plan değişikliği paftasına planın adı, lejantı ve plan hükmü bölümünün eklenmesi,

-Plan değişikliği onama sınırının 1005 ada 2 nolu parseli kapsayacak şekilde düzeltilmesi, -Parselin diğer parsellerden farklı bir uygulamaya maruz kalmaması için; "04.10.2013 tarih ve 370 sayılı Meclis Kararı ile onanan Milas İlçesi Kent Bütününe ait yürürlükteki Revizyon İmar Planının hükümleri geçerlidir." şeklinde bir adet plan hükmü eklenmesi şartıyla, 3194 Sayılı Kanunun 8. Maddesi ile 5216 Sayılı Kanunun 7/b maddeleri uyarınca UYGUN OLDUĞUNA Komisyonumuzca OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

            Belediye Meclisimizin takdirlerine saygı ile sunulur. Denilmektedir.

            Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

            Milas İlçesi, Hayıtlı Mahallesi, 1005 Ada 2 Parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusuna ait yukarıda metni yazılı İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun; komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 Sayılı Kanunun 8. Maddesi ile 5216 Sayılı Kanunun 7/b maddeleri gereğince Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.