Geri Tüm Meclis Kararları


T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 274                      

Karar Tarihi   : 08/11/2018          

KONUSU:

            Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu 20/03/2014 tarihli kararının 3. paragrafında yer alan “Ancak, Komisyonumuzun görevinin sona ereceği tarihten sonra taşınmaz mallar ile ilgili ortaya çıkabilecek hatalı devir ve paylaştırma işlemlerinin; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunun 45. maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75/d maddesi ve konu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre ilgili Belediyeler arsında yetkili kurulların kararları ile gerekli düzeltme ve devir işlemlerinin yapılması gerektiğine,” hükmü gereğince; mülkiyet bilgileri yazı eki “Taksim Listesi”nde yeralan taşınmazların adı geçen kurumlar adına düzeltilerek tashihen devredilmesi hususunda 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu’nun 45. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e ve 75/d maddeleri uyarınca görüşülmesi.

 

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 02/11/2018 tarihli ve 99506623-105.04-E.3516 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.


Ek için tıklayınız.