Geri Tüm Meclis Kararları

Karar No      :275                

Karar Tarihi  :13/08/2015      

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi

f) Menteşe İlçesi, Gülağzı Mahallesi, Kolçak Mevkii Trafo Alanı Amaçlı 1/1000 Ölçekli

    Uygulama İmar Planı Değişikliği

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 21/07/2015 tarihli raporunda;

            21/07/2015 tarihinde saat 13.00’de Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 02/07/2015 tarih ve 36521862-310.01.04-2589 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 09.07.2015 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen " Menteşe İlçesi, Gülağzı Mahallesi, Kolçak Mevkii Trafo Alanı Amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği " konusu görüşüldü.

            İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısında;

" İlgi:       a) 22.05.2015 tarih ve 3930 sayılı Menteşe Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün yazısı

                           b) 05.05.2015 tarih ve 82 sayılı Menteşe Belediye Başkanlığı Meclis Kararı

İlgi (a) yazı ile İlimiz Menteşe İlçesi, Gülağzı Mahallesi, Kolçak mevkii N20-c-13-a-3-b pafta, 1497 parsele bitişik konumda, park alanında bulunan trafo binasının bakım, onarım ve teknik kontrollerinin yapılması gerekçesiyle AYDEM Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye devrinin yapılabilmesi için 23.08 m2 yüzölçümlü Trafo yeri amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliğinin Menteşe Belediye Meclisi'nin ilgi (b) kararıyla kabul edildiği, söz konusu UİP-10105,2 PİN nolu plan değişikliği teklif dosyası ve Belediye Meclisi kararının yazı ekinde gönderildiği, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesi gereğince işlem yapılması talep edilmektedir.(Ek-1)

Söz konusu taşınmaza ilişkin alınan ilgi (b) Meclis Kararı'nda ise; Trafo yeri amaçlı imar planı değişikliğine konu olan alan Gülağzı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Park tanımlı alanda kaldığı, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 24.maddesinde; "Uygulama imar planlarında, bölgenin ihtiyacına yönelik çocuk bahçesi, yeşil alan, otopark, cep otoparkı, yol boyu otopark, durak cebi, aile sağlık merkezi, mescit, karakol, muhtarlık, trafo gibi sosyal ve teknik altyapı alanlarını arttırıcı küçük alan gerektiren fonksiyonlar ayrılabilir ve bu fonksiyonların konulması nazım imar planına aykırılık teşkil etmez." denilmekte olduğu, UİP 10105,2 Plan İşlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği'nin 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri ile Gülağzı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanması nedeniyle uygun görüldüğü belirtilmiştir. (Ek-2)

Plan açıklama raporunda planlama gerekçesi olarak, plan değişikliği yapılan alanın onaylı 1/1000 ölçekli Gülağzı Mahallesi (Muğla) Uygulama İmar Planı'nda "Park Alanı" kullanımında olduğu; ancak mevcut durumda park içerisinde bulunan trafo binasının; bakım, onarım ve teknik kontrollerinin yapılması gerekçesiyle, AYDEM Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye devrinin yapılması gerekliliği bulunduğu, buna istinaden 1/1000 ölçekli Gülağzı Mahallesi (Muğla) Uygulama İmar Planı hazırlandığı, trafo alanının yer uygunluğunun 18.03.2015 tarihinde AYDEM Elektrik Satış A.Ş. tarafından onaylandığı, ayrıca Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 14.maddesinde, 2.Sosyal ve Kültürel Altyapı Alanları" başlığı altında bulunan (ab) Parklar bendinde; "trafo gibi tesislerin yapılabildiği, kentte yaşayanların yeşil bitki örtüsü ile dinlenme ihtiyaçlarının karşılandığı alanlardır." hükmü altına alındığı,

Planlama kararları olarak; planlama alanının Muğla İli, Menteşe İlçesi, Gülağzı Mahallesi, Kolçak Mevkiinde yer alan, S.S. Erenköy Kooperatifi mülkiyetindeki alanın imar uygulaması ile Gülağzı Mahallesi tüzel kişiliğine bedelsiz terk edildiği, yeşil alan içindeki trafo binası alanını kapsamakta olduğu, planlama alanının 23.08 m2 yüzölçümüne sahip "Trafo Alanı" olarak planlandığı, yapılacak olan tesisin Deprem Yönetmeliği hükümlerine uygunluğunun sağlanacağının belirtildiği, bahse konu plan değişikliği hazırlanırken onaylı plan kararlarını ve plan standardını olumsuz yönde etkileyecek herhangi bir değişiklik kararı üretilmediği, plan değişikliğinin alanın AYDEM Elektrik Satış A.Ş.'ye devrinin yapılabilmesi amacıyla hazırlandığı ve belirtilen hususlar dışında herhangi bir değişikliğe gidilmediği belirtilmiştir.

            Söz konusu Menteşe İlçesi, Gülağzı Mahallesi, Kolçak Mevkii 1497 parsele bitişik konumda, mevcut kullanımda park alanı içerisinde bulunan "23.08 m2"lik bir adet trafo alanına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği plan hükümleri olarak ise;

1.Trafo binasının dış cephe ve çatı görünümü ilgili belediyesi tarafından belirlenecek olan bölge mimari karakterine uygun cephe özelliklerini taşıyacak nitelikte tesis edilecektir.

2.Tesis edilecek trafo binasının çevresinde gerekli güvenlik ve trafik önlemlerinin alınmasından yatırımcı kuruluş sorumludur.

3.Bu planda açıklanmayan hususlarda 1/1000 ölçekli Gülağzı Uygulama İmar Planı hükümleri geçerlidir.

Şeklinde 3 adet plan hükmü getirildiği tespit edilmiştir.

            Başkanlığımızca yapılan değerlendirmede söz konusu değişikliğin, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 24.maddesine ve İmar Kanununa uygun olarak hazırlandığı, trafo alanı ayrılmasının uygulama imar planı değişikliği ile çözülebileceği, nazım imar planına aykırılık teşkil etmeyeceği düşünülmektedir.

            Makamınızca uygun görülmesi halinde; Menteşe İlçesi, Gülağzı Mahallesi, Kolçak Mevkii, 1497 Parsele bitişik konumda, park alanında bulunan Trafo Alanı amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8.maddeleri uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek bir karar alınması amacıyla yazımız ve eklerinin Belediyemiz Meclisine havalesini Olur'larınıza arz ederim." Denilmektedir.

Komisyon Görüşü: Yukarıda Özet metni çıkarılan “Menteşe İlçesi, Gülağzı Mahallesi, Kolçak Mevkii Trafo Alanı Amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” teklifi tüm belgeleri ile birlikte Şehircilik İlkeleri, planlama esasları ve hukuka uygunluk yönünden komisyonumuzca incelenmiş olup   3194 Sayılı Kanunun 8. Maddesi ile 5216 Sayılı Kanunun 7/b maddeleri uyarınca  UYGUN OLDUĞUNA Komisyonumuzca OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

            Belediye Meclisimizin takdirlerine saygı ile sunulur. Denilmektedir.

            Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

            Menteşe İlçesi, Gülağzı Mahallesi, Kolçak Mevkii Trafo Alanı Amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusuna ait yukarıda metni yazılı İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun; komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 Sayılı Kanunun 8. Maddesi ile 5216 Sayılı Kanunun 7/b maddeleri gereğince Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.