Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 275                                 

Karar Tarihi  : 10/08/2017                      

KONUSU:

        2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

  1. 2017 yılında Dalaman Belediye Başkanlığınca uygulanacak gelir tarifesine eklenen ücret tarifesinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 25.maddesi gereği görüşülmesi.

       Plan ve Bütçe Komisyonunun 27.07.2017 tarihli raporunda;