Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :277                           

Karar Tarihi  :13/08/2015                

KONUSU:

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi

ğ) Menteşe İlçesi, İkizce Mahallesi, Kerimler Mevkii, 603 parsele ilişkin “Güneş Enerji Santrali

    (GES)” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesi

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 21/07/2015 tarihli raporunda;

            21/07/2015 tarihinde saat 13.00’de Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08/07/2015 tarih ve 53618066-310.01.02-2592 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 09.07.2015 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen " Menteşe İlçesi, İkizce Mahallesi, Kerimler Mevkii, 603 parsele ilişkin “Güneş Enerji Santrali (GES)” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesi" konusu görüşüldü.

            İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısında;

" İlgi: Başkanlığımız evrağına 23.06.2015 tarih 15686/52524 sayılı dilekçe.

             İlgide kayıtlı dilekçe ile İlimiz Menteşe, İkizce Mahallesi Kerimler Mevkii 31 Pafta 603 nolu Kadastro parselinde T Dinamik Enerji San. ve Dış Tic.A.Ş. adına kayıtlı toplam 51.750,86 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerine A Bölgesine 999 kW, B Bölgesine 999 kW, C Bölgesine 750 kW kurulu güçlerinde olan toplam 2,748 MW gücünde “Güneş Enerji Santrali” kurulmak istenildiği belirtilerek, 1/100000 ölçekli Aydın-Muğla-Denizli Çevre Düzeni Plan Hükümlerinin Üretim Alanları ve Enerji İletim Tesislerine İlişkin 8.30 numaralın plan hükmü doğrultusunda toplam 52.059,10 m2 büyüklüğündeki teklif edilen planlama alanın 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının değerlendirilip onaylanması talep edilmektedir.

       Söz konusu işlem dosyası üzerinde yapılan incelemede; bahse konu alan 1/100 000 ölçekli Aydın-Muğla-Denizli Çevre Düzeni Planında yaklaşık olarak “Tarım Alanı” tespit edilmiş olup, teklif planın 8.30 maddesi doğrultusunda imar planlarının hazırlandığı anlaşılmıştır. Bu madde  “Enerji üretim alanlarında ilgili kurum ve kuruluşlardan alınan izinler ve/veya Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca verilecek lisans kapsamında, Mülga T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı’nın uygun görüşünün alınması kaydı ile bu planda değişikliğe gerek kalmaksızın, imar planlarının ilgili kurum ve kuruluş görüşleri doğrultusunda, ilgili idaresince onaylanmasını müteakip uygulamaya geçilir. Onaylı imar planları, sayısal ortamda, bilgi için Bakanlığa gönderilir” şeklindedir.

            Teklif plana ilişkin alınan kurum görüşlerinde;

            AYDEM Elektrik Dağıtım A.Ş. Muğla İl Müdürlüğü’nün 13.11.2014 tarih 16644 sayılı, Muğla Orman Ve Bölge Müdürlüğü’nün 28.11.2014 tarih 2466399 sayılı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 24.11.2014 tarih 6497 sayılı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü’nün 14.11.2014 tarih 1661 sayılı, Karayolları Genel Müdürlüğü 2.Bölge Müdürlüğü’nün 25.11.2014 tarih ve 15968 sayılı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın 12.12.2014 tarih ve 36262 sayılı, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 21.11.2014 tarih 658 sayılı yazısı, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 19.01.2015 tarih ve 588 sayılı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü’nün 26.11.2014 tarih 18879 sayılı, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 29.09.2014 tarih ve 13503,13499 ve 13500 sayılı yazıları ile teklif planın yapılmasında sakınca olmadığının bildirildiği,

 • Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 25.11.2014 tarih 15968 sayılı yazısı ile“…ÇED müracaatında istenilen evraklar yazı ekinde sunulmadığı ve faaliyetle ilgili detaylı bilgi bulunmadığından ÇED Yönetmeliği kapsamında herhangi bir değerlendirme yapılamadığı, İmar planı notlarına “Uygulama projelerinin yürürlükte olan ÇED yönetmeliğinin Ek-1 ve Ek-2 listeleri kapsamında olması durumunda “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir.”  kararı alınmadıkça bu projelere hiçbir teşvik, onay, izin, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez, proje için yatırıma başlanamaz.” ibaresinin konulması, planlama alanında yapılması düşünülen faaliyetlerle ilgili olarak çevre değerlerinin korunması açısından 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili yönetmeliklere uyulması gerektiği,
 • Devlet su İşleri Genel Müdürlüğü 21.Bölge Müdürlüğü’nün 02.12.2014 tarih ve 74921 sayılı yazısı ile “…603 parselin Kurumumuza ait bir sulama sahası içerisinde olmadığı anlaşılmıştır. Parselin içerisinde 1/25000 ölçekli standart topoğrafık haritaya göre, kısada olsa bir dere yatağı ve Ceviz Pınarı

bulunmaktadır. Söz konusu pınar ve dere yatağı olan kısmın imar dışı bırakılması koşuluyla ve adı geçen parselde imar planı yapılmasında sakınca görülmediği”

 • Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 27.05.2015 tarih 1444 sayılı yazısı ile “taşınmazların tescilli Arkeolojik ve/veya Kentsel Sit Sınırları içinde kalmadığı yerinde yapılan incelemede yüzeyde 2863 sayılı Kanun kapsamında kalan korunması gerekli herhangi bir kültür varlığına rastlanılmadığı ancak yapılacak çalışmalar sırasında 2863 sayılı Kanun kapsamında kalan bir kültür varlığına rastlanılması halinde Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne ve/veya Müze Müdürlüğü’ne haber verilmesi gerektiği”,
 • AYDEM Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin 31 pafta 603 parselin A Bölgesinde T Dinamik Enerji San. ve Dış Tic.A.Ş. hitaplı 26.11.2014 tarih 11142 sayılı yazısı ile 1000 Kw, B Bölgesinde Güneko Enerji Üretim San. Ve Tic.A.Ş. hitaplı 26.11.2014 tarih 11139 sayılı yazısı ile 1000 Kw,  C Bölgesinde TDE Enerji Üretim San. Ve Tic.A.Ş. hitaplı 26.11.2014 tarih 11138 sayılı yazısı ile 750 Kw,  kurulu güçlerinde kurulması planlanan Güneş Enerji Santralleri, Yılanlı DM’den Enerjili İkizce TR 2 Trafosunu besleyen Enerji Nakil Hattı üzerinde, Şirketimizin uygun gördüğü noktaya irtibatlanacak Yeni DM üzerinden Muğla TM ye bağlanabilecektir. Üretim tesisinin ilgili mevzuata uygun olarak kurulması ve işletilmesi önkoşulu ile elektrik dağıtım sistemine bağlanma koşulları bildirilmiş olup 13.11.2014 tarih ve 16644 sayılı yazı ile 31 pata 603 parselde “Güneş Enerji Santraline” ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı çalışmalarının yapılmasında sakınca bulunmadığı”,
 • Muğla Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün 21.11.2014 tarih 742-9555 sayılı yazısı ile “1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bu kanunlara dayanılarak çıkartılan ilgili mevzuata uyulması, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nün uygun görüşünün alınması kaydıyla 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı yapılmasında sakınca bulunmadığı”,
 • Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı (Ulaşım Dairesi Başkanlığı)’nın 18.11.2014 tarih 29617 sayılı yazısı ile “…talep edilen kurum görüşü için gerekli olan Ulaşım Ana Planının hazırlanması çalışmaları sürdürülmektedir. Bu bağlamda planlama çalışması yapılmak istenilen taşınmazın yakın çevresi ve etki alanı ile birlikte ele alındığı en yakın karayolu ulaşım ağına bağlanmasını sağlayan özel trafik etüdünün yapılması ve planlara işlenmesi koşulunun bulunduğu ve Ulaşım Daire Başkanlığı’nın 06.07.2015 tarih ve 5733 sayılı yazısı ile “..imar planına yönelik hazırlanan ve düzeltilen şekli ile trafik etüdünün İncelendiği ve uygun olduğunun değerlendirildiği”,
 • 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına esas 05.05.2015 tarihinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından onaylanan Jeolojik-jeoteknik Etüd Raporuna göre söz konusu taşınmazlar yerleşime uygunluk açısından değerlendirildiğinde “Uygun Alan-2 (UA-2) ve Önlemli Alan-2.1(ÖA-2.1)’de kaldığı, Önlemli Alan olarak belirtilen yerlerde gerekli önlemlerin alınmasından sonra plan uygulanmasına izin verilebileceği”,
 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğünün 12.01.2015 tarih ve 57 sayılı yazısı ile “…kurulu güçleri 1 MW altı olanlar için EPDK’dan lisans alınmasına gerek olmadığı, fakat başvuru sahipleri tarafından farklı kurulu gücündeki tesisler için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının ayrı ayrı sunulması gerektiğinin uygun Mütalaa edildiği”,
 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığı'nın 08.01.2015 tarih, 1486 sayılı Yazısı "…ilgili üretim tesisinin kurulacağı yerin imar planının yapılması aşamasında; kendisi için ayrı ayrı Bağlantı Anlaşması Çağrı Mektubu düzenlenen her bir üretim tesisine ilişkin sahanın, bağlantı anlaşması başvuru aşamasında tesisinin kurulacağı yer olarak belirlenen ve koordinatları belli olan sahanın dışına çıkılmaması ve her bir üretim tesisinin farklı bir üretim tesisi olarak planlanması

halinde, imar planının ayrı veya bir bütün olarak hazırlanmasının, lisanssız elektrik üretimine ilişkin mevzuata aykırılık teşkil etmeyeceğinin değerlendirildiği",

 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü’nün 02.03.2015 tarih ve 3503 sayılı yazısı ile “…plan teklifleri, yan yana olması ve aynı kullanımda olması da dikkate alındığında, parsel bazında onama işlemi yapılmak yerine parsellerin bulunduğu alanda, üst ölçek plan olan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Plan kararlarına ve plan hükümlerine uygun olmak kaydıyla bir bütün olarak onaylanabileceği,
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirilmesi İzin ve Denetim Müdürlüğü’nün 08.04.2015 tarih 89 sayılı ÇED yönetmeliği Uygulamaları konulu 2015/03 sayılı genelgede belirtildiği üzere “… Kurulu gücü itibariyle ÇED Yönetmeliğinin EK listelerinde yer almayan projelerde, aynı parsel içerisinde aynı gerçek/tüzel kişiye ait projelerin kurulu güçlerinin toplamına göre değerlendirme yapılması; farklı parsellerde olmasına rağmen bitişik nizamda olan aynı gerçek/tüzel kişiye ait projelerin kurulu güçleri toplamının üzerinden değerlendirilme yapılması; aynı parselde ayrı gerçek/tüzel kişilere ait projelerde ise her bir projenin kurulu gücü özelinde değerlendirme yapılması” İfade edilmektedir.

Teklif dosyasında yapılan incelemelerde; 14 adet plan hükmü düzenlenmiş olup, Plan hükümleri;

 1. Elektrik, su, kanalizasyon, haberleşme tesisi vb. teknik altyapı tesislerine ait projeler ilgili kuruluşlarca onaylanmadan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 21.Bölge Müdürlüğü’nün 02.12.2014 tarih ve 74921 sayılı yazısı gereği yerine getirilmeden inşaat ruhsatı, bu tesislerin tamamı bitirilmeden kullanma ruhsatı verilemez.
 2. Yapılarda "afet bölgelerinde yapılacak yapılar hakkında yönetmelik" hükümlerine uyulacaktır.
 3. Ada ayırma çizgisi ile gösterilen alanlar imar uygulaması aşamasında ifraz edilecek olup; A ile gösterilen alanda 999 kW, B ile gösterilen alanda 999 kW, C ile gösterilen alanda 750 kW kurulu güçlerinde Güneş Enerji Santrali kurulacaktır.
 4. Güneş Enerji Santral Alanında yapılacak olan yapı; Santral Tesisinin eklentisidir. Eklentinin yapılaşma nizamı ayrık nizam olup her bir santral alanında maksimum emsala esas inşaat alanı 250,00 m2, yapı yaklaşma mesafeleri yoldan 10,00’ar metre, komşu parsellerden 5,00 metre, kat âdeti max. 2(iki) kat ve Yençok:7.50 olacaktır. Söz konusu eklenti yapı ancak idari bina amaçlı kullanılacak olup başka amaçla kullanılamaz, güneş panelleri tesis edilmeden yapı kullanma izni verilemez.
 5. Güneş enerjisi panelleri yapı yaklaşma mesafeleri içerisinde, arazinin tamamına yapılabilecek olup, yapı emsaline dâhil değildir.
 6. Yapılacak olan tesislerin deprem yönetmeliği hükümlerine uygunluğu sağlanacaktır.
 7. Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 25.11.2014 tarih, 15968 sayılı yazısına uygulama projelerinin yürürlükte olan ÇED yönetmeliğinin Ek-1 ve Ek-2 listeleri kapsamında kalması durumunda "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" veya "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir." kararı alınmadıkça bu projelere hiçbir teşvik, onay, izin, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez, proje için yatırıma başlanamaz.
 8. Muğla Halk Sağlığı Müdürlüğü'nün 21.11.2014 tarih, 742-9555 sayılı yazısına istinaden, 1593 sayılı umumi hıfzıssıhha kanunu, 2872 sayılı çevre kanunu, 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ve bu kanunlara dayanılarak çıkartılan ilgili mevzuata uyulması gerekmektedir.
 9. Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 27.05.2015 tarih, 1444 sayılı yazısına istinaden, yapılacak çalışmalar sırasında 2863 sayılı kanun kapsamında kalan bir kültür varlığına rastlanması halinde Müdürlüğe ve/veya Müze Müdürlüğü'ne haber verilmesi gerekmektedir.
 10. Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce 05.05.2015 tarihinde onaylanan jeolojik-jeoteknik etüt raporlarında planlama alanı; Uygun Alan-2(UA-2) ve Önlem Alınabilecek Nitelikte Stabilite Sorunlu Alanlar(ÖA-2.1) olarak değerlendirilmiş olup, Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporlarında belirtilen hususlara uyulacaktır.
            Ayrıca ÖA-2.1 olarak tanımlanan alanda alınması gereken önlemler aşağıdaki şekildedir;

-Zemin ve temel etüt raporlarında inceleme alanında planlanacak yapı yükleri, yapılacak kazılar ve dış yükler hesap edilerek yamaç boyunca stabilite analizleri yapılmalı, alınabilecek mühendislik önlemleri belirlenmelidir.

-Yapılacak kazılar sonrası oluşacak şevler açıkta bırakılmamalı, uygun olarak projelendirilerek istinat duvarları yapılmalıdır.

-Yapılaşma aşamasına geçilmeden uygun drenaj sistemleri yapılmalıdır.

-Yağışların artış göstermesi durumunda oluşabilecek yamaç sellenmelerine karşı uygun istinat duvarları ve hendekler oluşturulmalıdır.

-Depremli koşullarda yamaçların yüksek katlı tasarlanması halinde, yapılaşma sırasında oluşturulacak yüksek şevlerde, üstteki değişken kalınlıktaki kaya birimlerde gelişebilecek yüzeysel deformasyonları önleyici ve yapılaşma sırasında açılacak yüksek kazı şevlerinin güvenliğini sağlayıcı gerekli iksa (kazıklar ve istinatlarla desteklenmesi) önlemlerinin alınması uygun olacaktır.

- İnceleme alanlarının 1. derece deprem bölgesinde yer alması nedeniyle Deprem Bölgeleri Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki 2007 Yönetmeliklerde belirtilen kurallara titizlikle uyulması, detaylı yapılacak etütlerde ayrıntılı şev analizleri yapılması, gerekli önlemlerin alınması ve uzman mühendislerce projelendirilmesi, yapılaşma öncesi yüksek şevlerin oluşturulmasından kaçınılması, çevre drenajının (atık sular, yeraltı suyu ve yerüstü suları açısından) sağlanması gerekmektedir.

-İnşaat yapımında açığa çıkacak şevler uygun istinat yapıları ile desteklenmelidir.

-Mevcut ve inşaat aşamasında oluşacak şevler açıkta bırakılmamalı, tekniğe uygun istinat yapıları ile desteklenmelidir.

-İnşaat aşamasında açığa çıkacak kaya blokları açıkta bırakılmayarak temizlenmesi gerekmektedir.

-İnceleme alanının ve komşu parsellerin güvenliği sağlanmadan yapılaşmaya gidilmemelidir.

-Çevre ve yüzey sularının drenajı mutlaka yapılmalıdır.

-Afet bölgelerinde yapılacak yapılar hakkındaki yönetmelik hükümlerine uyulmalıdır.

-Parsel / bina bazında yapılacak zemin etütlerinde temel tipi ve temel derinliği belirlenmeli , yapı yüklerinin  oturacağı birimlerin mühendislik parametreleri ( taşıma gücü vb.) ayrıntılı olarak yapılmalı ve değerlendirmeler sonucunda ortaya çıkacak problemlere göre gerekli önlemler alınmalıdır.

-Parsel / bina bazında zemin etütlerinde şev stabilite analizleri detaylı olarak yapılmalıdır.

- İnceleme alanını tehdit edebilecek serbest haldeki kaya blokları ile at atmosferik koşullara bağlı olarak serbest hale gelecek, düşebilecek kaya bloklarının yapılaşmaları etkilemeyecek şekilde (yerinde kırılarak temizlenmesi, hendek, istinat duvarı yapılması gibi.) ıslah edilmesi gerekmektedir.

 1. Elektrik Piyasası Kanununun 14/b maddesine uyulacaktır.
 2. Aydem Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü'nün 26.11.2014 tarih, 11138, 11139 ve11142 sayılı yazısına istinaden; 
-“Yeni tesis edilecek DM'nin bina tipi ve teknik özellikleri Şirketimizce belirlenecek olup, bu noktadaki dağıtım hatları dm ile irtibatlandırılacaktır. -T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü'nden tesisin kurulumuna ilişkin uygunluk görüşü alınacaktır.” Maddelerine ve görüş yazısında yer alan diğer koşullara uyulacaktır.
 1. Parselin Kadastral yola cephe aldığı yol, Uygulama İmar Planının kesinleşmesine takiben söz konusu proje alanına ulaşımı sağlayan yolun yapım ve bakım işleri yatırımcı tarafından sağlanacaktır.”
 2. Bu planda açıklanmayan hususlarda 1/100.000 ölçekli Aydın-Muğla-Denizli çevre düzeni planı, 3194 sayılı imar kanunu ve planlı alanlar tip imar yönetmeliği hükümleri geçerlidir. Şeklindedir.
Daire Başkanlığımızca yukarıda açıklananlar doğrultusunda yapılan değerlendirmede;

Güneş Enerji Santrali amaçlı teklif edilen planlama alanın Kadastral Çapında Kuzey-Güney aksı boyunca yol mevcut olduğu, ancak arazi incelemesinde yolun yerinde mevcutta olmadığı ve teklif edilen planda bu aks boyunca 10,0 metrelik taşıt yolu düzenlendiği anlaşılmıştır. Teklif edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında A,B ve C bölgesi olmak üzere 3 farklı santral alanı olarak planlandığı, her bir Güneş Enerjisi Santral alanında, ayrık nizamda, Maksimum 250,00 m2 büyüklüğünde, Kat adeti Max. 2(iki) kat ve bina yüksekliği en çok 7.50 m. Yapı Yaklaşma Mesafeleri yoldan 10,0 m. komşu parsellerden 5,0 m. ve bir parselde birden fazla yapılanmaya gidildiğinde yapılar arasındaki mesafe en az 10,0 m. yapılanma koşulu düzenlendiği anlaşılmıştır.

Ayrıca teklife konu planlama alanı farklı şirketler adına A, B, ve C Bölgelerine ayrılarak farklı kurulu güçlerde  “Enerji Üretim Tesisi” olarak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararı getirildiği ve bütüncül olarak hazırlanan plan anlaşıldığı üzere;

A Bölgesinde T Dinamik Enerji San. ve Dış Tic.A.Ş. tarafından toplamda 999 kW,

 B Bölgesinde Güneko Enerji Üretim San.ve Tic.A.Ş. tarafından 999 kW,

C Bölgesinde TDE Enerji Üretim San.ve Tic.A.Ş. tarafından 750 kW,

kurulu gücünde olmak üzere Planlama alanında toplamda 2.748 MW lisansız Güneş Enerjisi Üretiminin gerçekleştirileceği anlaşılmaktadır.

Ancak 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 14/b maddesine göre lisanssız yürütülebilecek faaliyetler arasında “Kurulu gücü azami bir megavatlık yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri” yer almaktadır.

 • Sonuç olarak; Söz konusu planlama alanı 603 parselin A,B ve C Bölgelerine ayrılarak 3 farklı firma tarafından farklı kurulu güçlerde toplamda 2.748 MW gücünde GES amaçlı plan teklifinde bulunulduğu,  İlimiz bütününde Başkanlığımıza birçok bu tür taleplerin geldiği, söz konusu teklif edilen bu planın emsal teşkil edeceğinden;  Planlama alanı bir parselin bölgelere ayrılarak onaylanması halinde; toplam enerji gücü 1MW kurum gücü üzerine çıkacağından, aynı malike, işletmeciye ve aynı işletmecinin alt şirketleri tarafından planlanan Güneş Enerji Santrallerinde lisanslı elektrik üretimine tabi olup olmayacağı konusunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğünün 12.01.2015 tarih 57 sayılı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığı'nın 08.01.2015 tarih, 1486 sayılı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü’nün 02.03.2015 tarih 3503 sayılı yazıları ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirilmesi İzin ve Denetim Müdürlüğü’nün 08.04.2015 tarih 89 sayılı ÇED yönetmeliği Uygulamaları konulu 2015/03 sayılı genelgesi doğrultusunda Daire Başkanlığımızca yapılan değerlendirmede ise; Güneş Enerji Santrallerine ilişkin olarak 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 14/b maddesine göre planlama alanında toplam 2,748 MW kurulum gücünde olduğundan lisansız yürütülemeyeceği, planlama alanındaki enerji üretim tesisi ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2015/ 3 sayılı genelgesi doğrultusunda “… aynı parselde ayrı gerçek/tüzel kişilere ait projelerde ise her bir projenin kurulu gücü özelinde değerlendirme yapılması” denildiğinden 1,0 Mw kadar olan Santrallerde ÇED kapsamı dışında tutulduğu,  Daire Başkanlığımızca aynı parselde farklı işletmeciler tarafından her bir parsele diğerinden bağımsız ayrı ayrı muamele edilmesinin mümkün olmadığı, dolasıyla planlama ilkeleri ve şehircilik esasları açısından konu değerlendirildiğinde söz konusu bölgede Lisansız ve ÇED yapılmaksızın bu ve benzeri Enerji Üretim Tesislerinin yapılmasının doğru ve bilimsel bir yaklaşım olmayacağı kanaatine varılmıştır.

          Ekli paftadan da görüleceği üzere, ilgililerin ve parsel sınırlar içerisinde hâlihazır haritanın alındığı, ancak yakın çevresinin algılanmasının mümkün olmadığı, bu nedenle ulaşım bağlantıları için ayrı ayrı etüd ve incelemelere maruz kalındığı ve arazi incelemesinde mevcut kadastral çapta görünen yolun mevcut olmadığının tespit edilmiştir. 13. Numaralı plan hükmü ile parselin yol cephesi aldığı ve yerinde mevcut olmayan yolun Yatırımcı tarafından yapım ve bakımı üstlendiği anlaşılmıştır.

Makamınızca uygun görülmesi halinde, Menteşe İlçesi, İkizce Mahallesi, Kerimler Mevkii 31 Pafta 603 nolu Kadastro parseli A, B ve C Bölgesine ayrılarak farklı şirketler tarafından toplamda 2,748 MW kurulu gücünde teklif edilen “Güneş Enerji Santrali” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. Maddeleri uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek bir karar alınması amacıyla yazımız ve eklerinin Belediyemiz Meclisine havalesini Olur’larınıza arz ederim." Denilmektedir.

Komisyon Görüşü: Yukarıda Özet metni çıkarılan “Menteşe İlçesi, İkizce Mahallesi, Kerimler Mevkii, 603 parsele ilişkin “Güneş Enerji Santrali (GES)” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesi” teklifi tüm belgeleri ile birlikte Şehircilik İlkeleri, planlama esasları ve hukuka uygunluk yönünden komisyonumuzca incelenmiş olup 3194 Sayılı Kanunun 8. Maddesi ile 5216 Sayılı Kanunun 7/b maddeleri uyarınca UYGUN OLDUĞUNA Komisyonumuzca OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

            Belediye Meclisimizin takdirlerine saygı ile sunulur. Denilmektedir.

            Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

            Menteşe İlçesi, İkizce Mahallesi, Kerimler Mevkii, 603 parsele ilişkin “Güneş Enerji Santrali (GES)” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesi konusuna ait yukarıda metni yazılı İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun; komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 Sayılı Kanunun 8. Maddesi ile 5216 Sayılı Kanunun 7/b maddeleri gereğince Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.