Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :278                            

Karar Tarihi  :13/08/2015                

KONUSU:

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi

h) Menteşe İlçesi, İkizce Mahallesi, Enişdibi Mevkii, 649 parsele ilişkin “Güneş Enerji Santrali (GES)” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesi

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 21/07/2015 tarihli raporunda;

       21/07/2015 tarihinde saat 13.00’de Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08/07/2015 tarih ve 53618066-310.01.02-2591 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 09.07.2015 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen " Menteşe İlçesi, İkizce Mahallesi, Enişdibi Mevkii, 649 parsele ilişkin “Güneş Enerji Santrali (GES)” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesi" konusu görüşüldü.

        İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısında;

" İlgi: Başkanlığımız evrağına 23.06.2015 tarih 15687/52526 sayılı dilekçe.

         İlgide kayıtlı dilekçe ile İlimiz Menteşe, İkizce Mahallesi Enişdibi Mevkii 33 Pafta 649 nolu Kadastro parselinde T Dinamik Enerji San. Ve Dış.Tic.A.Ş. adına kayıtlı toplam 23.080,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerine 999 kW kurulu gücünde “Güneş Enerji Santrali” kurulmak istenildiği belirtilerek, 1/100000 ölçekli Aydın-Muğla-Denizli Çevre Düzeni Plan Hükümlerinin Üretim Alanları ve Enerji İletim Tesislerine İlişkin 8.30 numaralın plan hükmü doğrultusunda toplam 22.702,65 m2 büyüklüğündeki teklif edilen planlama alanın 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının değerlendirilip onaylanması talep edilmektedir.

             Söz konusu işlem dosyası üzerinde yapılan incelemede; bahse konu alan 1/100 000 ölçekli Aydın-Muğla-Denizli Çevre Düzeni Planında yaklaşık olarak “Tarım Alanı” tespit edilmiş olup, teklif planın 8.30 maddesi doğrultusunda imar planlarının hazırlandığı anlaşılmıştır. Bu madde  “Enerji üretim alanlarında ilgili kurum ve kuruluşlardan alınan izinler ve/veya Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca verilecek lisans kapsamında, Mülga T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı’nın uygun görüşünün alınması kaydı ile bu planda değişikliğe gerek kalmaksızın, imar planlarının ilgili kurum ve kuruluş görüşleri doğrultusunda, ilgili idaresince onaylanmasını müteakip uygulamaya geçilir. Onaylı imar planları, sayısal ortamda, bilgi için Bakanlığa gönderilir” şeklindedir.

            Teklif plana ilişkin alınan kurum görüşlerinde;

            Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 21.Bölge Müdürlüğü’nün 24.03.2015 tarih ve 181003 sayılı, AYDEM Elektrik Dağıtım A.Ş. Muğla İl Müdürlüğü’nün 04.11.2014 tarih 16449 sayılı, Muğla Orman Ve Bölge Müdürlüğü’nün 20.11.2014 tarih 2049-2636 sayılı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 24.11.2014 tarih 6496 sayılı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü’nün 27.10.2014 tarih 1566 sayılı, Karayolları Genel Müdürlüğü 2.Bölge Müdürlüğü’nün 05.11.2014 tarih ve 186719 sayılı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın 17.12.2014 tarih ve 36264 sayılı, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 12.11.2014 tarih 27778 sayılı yazısı, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 03.04.2015 tarih ve 3128 sayılı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü’nün 17.11.2014 tarih 18250 sayılı, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 29.08.2014 tarih ve 11921 sayılı yazıları ile teklif planın yapılmasında sakınca olmadığının bildirildiği,

 • Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 14.11.2014 tarih 15496 sayılı yazısı ile“…ÇED müracaatında istenilen evraklar yazı ekinde sunulmadığı ve faaliyetle ilgili detaylı bilgi bulunmadığından ÇED Yönetmeliği kapsamında herhangi bir değerlendirme yapılamadığı, İmar planı notlarına “Uygulama projelerinin yürürlükte olan ÇED yönetmeliğinin Ek-1 ve Ek-2 listeleri kapsamında olması durumunda

“Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir.”  kararı alınmadıkça bu projelere hiçbir teşvik, onay, izin, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez, proje için

yatırıma başlanamaz.” ibaresinin konulması, planlama alanında yapılması düşünülen faaliyetlerle ilgili olarak çevre değerlerinin korunması açısından 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili yönetmeliklere uyulması gerektiği,

 • Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 30.12.2014 tarih 3108 sayılı yazısı ile “…taşınmaz sit sınırları dışında kalmakta olup, Müdürlüğümüz uzmanlarınca yerinde yapılan incelemede yüzeyde 2863 sayılı Kanun kapsamında kalan korunması gerekli herhangi bir kültür varlığına rastlanılmadığı ancak yapılacak çalışmalar sırasında 2863 sayılı Kanun kapsamında kalan bir kültür varlığına rastlanılması halinde Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne ve/veya Müze Müdürlüğü’ne bildirilmesi koşulu ile sakınca bulunmadığı”,
 • AYDEM Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin TDE Enerji Üretim San. Ve Tic.A.Ş. hitaplı 26.11.2014 tarih 1128 sayılı yazısı ile 999 Kw kurulu gücünde kurulması planlanan Güneş Enerji Santralleri, Yılanlı DM’den Enerjili Kozağaç hatbaşının branşman aldığı, şirketimizin uygun gördüğü noktada yeni tesis edilecek DM üzerinden Muğla TM ye bağlanabilecektir. Üretim tesisinin ilgili mevzuata uygun olarak kurulması ve işletilmesi önkoşulu ile elektrik dağıtım sistemine bağlanması gerektiği,
 • Muğla Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün 23.10.2014 tarih 592-8643 sayılı yazısı ile “1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bu kanunlara dayanılarak çıkartılan ilgili mevzuata uyulması, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nün uygun görüşünün alınması kaydıyla 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı yapılmasında sakınca bulunmadığı”,
 • 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına esas 31.03.2015 tarihinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından onaylanan Jeolojik-jeoteknik Etüd Raporuna göre söz konusu taşınmazlar yerleşime uygunluk açısından değerlendirildiğinde “Uygun Alan-2 (UA-2) değerlendirildiği ifade edilmektedir.

           Teklif dosyasında yapılan incelemelerde; 13 adet plan hükmü düzenlenmiş olup, Plan hükümleri

 1. Elektrik, su, kanalizasyon, haberleşme tesisi vb. teknik altyapı tesislerine ait projeler ilgili kuruluşlarca onaylanmadan inşaat ruhsatı, bu tesislerin tamamı bitirilmeden kullanma ruhsatı verilemez.
 2. Yapılarda "afet bölgelerinde yapılacak yapılar hakkında yönetmelik" hükümlerine uyulacaktır.
 1. Güneş Enerji Santral Alanında yapılacak olan yapı; Santral Tesisinin eklentisidir. Eklentinin yapılaşma nizamı ayrık nizam olup santral alanında maksimum emsale esas inşaat alanı 250,00 m2, yapı yaklaşma mesafesi yoldan 10,00’ar metre, komşu parsellerden 5,00 metre, kat âdeti max. 2(iki) kat ve Yençok:7.50 olacaktır. Söz konusu eklenti yapı ancak idari bina amaçlı kullanılacak olup başka amaçla kullanılamaz, güneş panelleri tesis edilmeden yapı kullanma izni verilemez.
 1. Güneş enerjisi panelleri yapı yaklaşma mesafeleri içerisinde, arazinin tamamına yapılabilecek olup, yapı emsaline dâhil değildir.
 1. Yapılacak olan tesislerin deprem yönetmeliği hükümlerine uygunluğu sağlanacaktır.
 1. Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 14.11.2014 tarih, 15496 sayılı yazısına uygulama projelerinin yürürlükte olan ÇED yönetmeliğinin Ek-1 ve Ek-2 listeleri kapsamında kalması durumunda "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" veya "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir." kararı alınmadıkça bu projelere hiçbir teşvik, onay, izin, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez, proje için yatırıma başlanamaz.
 1. Muğla Halk Sağlığı Müdürlüğü'nün 23.10.2014 tarih, 592-8643 sayılı yazısına istinaden, 1593 sayılı umumi hıfzıssıhha kanunu, 2872 sayılı çevre kanunu, 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ve bu kanunlara dayanılarak çıkartılan ilgili mevzuata uyulması gerekmektedir.
 1. Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 30.12.2014 tarih, 3108 sayılı yazısına istinaden, yapılacak çalışmalar sırasında 2863 sayılı kanun kapsamında kalan bir kültür varlığına rastlanması halinde Müdürlüğe ve/veya Müze Müdürlüğü'ne haber verilmesi gerekmektedir.
 1. Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce 31.03.2015 tarihinde onaylanan jeolojik-jeoteknik etüt raporunda belirtilen hususlara uyulacaktır.
 1. Elektrik Piyasası Kanununun 14/b maddesine uyulacaktır.
 1. Aydem Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü'nün 26.11.2014 tarih, 11128 sayılı yazısına istinaden; 
-“Yeni tesis edilecek DM'nin bina tipi ve teknik özellikleri Şirketimizce belirlenecek olup, bu noktadaki dağıtım hatları dm ile irtibatlandırılacaktır. -T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü'nden tesisin kurulumuna ilişkin uygunluk görüşü alınacaktır.”
 1. Park(Yeşil Alan) olarak tanımlı alanda mevcut ağaç dokusu dikkate alınarak tabii zemin veya tesviye edilmiş toprak zemin altında kalmak üzere, ağaçlandırma ve bitkilendirme için yeterli derinlikte toprak örtüsü olması ve standartları sağlaması koşuluyla otopark alanı olarak kullanılabilir. 
 1. Bu planda açıklanmayan hususlarda 1/100.000 ölçekli Aydın-Muğla-Denizli çevre düzeni planı, 3194 sayılı imar kanunu ve planlı alanlar tip imar yönetmeliği hükümleri geçerlidir. Şeklindedir.
Daire Başkanlığımızca yukarıda açıklananlar doğrultusunda yapılan değerlendirmede;

Güneş Enerji Santrali amaçlı teklif edilen planlama alanı Menteşe-İkizce Ana ulaşım aksı üzerinden kadastral yola bağlandığı, mevcut kadastal yoldan planlama alanına Kuzeydoğusunda hizmet verecek 10,00 mt’lik taşıt yolu, Yeşil Alan ve otopark düzenlemesi yapılmıştır. . Teklif edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planın Enerji Üretimi amaçlı santral alanında ayrık nizamda, Maksimum 250,00 m2 büyüklüğünde, Kat adeti Max. 2(iki) kat ve bina yüksekliği en çok 7.50 m. Yapı Yaklaşma Mesafesi yoldan 10,0 m. komşu parsellerden 5,0 m. ve bir parselde birden fazla yapılanmaya gidildiğinde yapılar arasındaki mesafe en az 10,0 m. yapılanma koşulu düzenlendiği anlaşılmıştır.

Teklif edilen planlama alanında TDE Enerji Üretim San.ve Tic.A.Ş. tarafından 999 kW kurulu gücünde enerji üretimi planlanmıştır.

Ancak 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 14/b maddesine göre lisanssız yürütülebilecek faaliyetler arasında “Kurulu gücü azami bir megavatlık yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri” yer almaktadır.

          Ayrıca Ekli paftadan da görüleceği üzere, ilgililerin ve parsel sınırlar içerisinde hâlihazır haritanın alındığı, ancak yakın çevresinin algılanmasının mümkün olmadığı, bu nedenle ulaşım bağlantıları için ayrı ayrı etüd ve incelemelere maruz kalındığı da tespit edilmiştir.

Makamınızca uygun görülmesi halinde, Menteşe İlçesi, İkizce Mahallesi, Enişdibi Mevkii 33 Pafta 649 nolu Kadastro parseline 0,99 MW kurulu gücünde teklif edilen “Güneş Enerji Santrali” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. Maddeleri uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek bir karar alınması amacıyla yazımız ve eklerinin Belediyemiz Meclisine havalesini Olur’larınıza arz ederim." Denilmektedir.

Komisyon Görüşü: Yukarıda Özet metni çıkarılan “Menteşe İlçesi, İkizce Mahallesi, Enişdibi Mevkii, 649 parsele ilişkin “Güneş Enerji Santrali (GES)” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesi” teklifi tüm belgeleri ile birlikte Şehircilik İlkeleri, planlama esasları ve hukuka uygunluk yönünden komisyonumuzca incelenmiş olup 3194 Sayılı Kanunun 8. Maddesi ile 5216 Sayılı Kanunun 7/b maddeleri uyarınca UYGUN OLDUĞUNA Komisyonumuzca OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

            Belediye Meclisimizin takdirlerine saygı ile sunulur. Denilmektedir.

            Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

            Menteşe İlçesi, İkizce Mahallesi, Enişdibi Mevkii, 649 parsele ilişkin “Güneş Enerji Santrali (GES)” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesi konusuna ait yukarıda metni yazılı İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun; komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 Sayılı Kanunun 8. Maddesi ile 5216 Sayılı Kanunun 7/b maddeleri gereğince Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.