Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 279                            

Karar Tarihi  : 10/08/2017                 

KONUSU:

Mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığımız ile hisseli olan ve ekli listede mülkiyet bilgileri belirtilen taşınmazların, diğer hissedarlarına 3194 sayılı İmar Kanunun 17. maddesi kapsamında satılması hususunun, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi uyarınca görüşülmesi.

       Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 04/08/2017 tarih ve 43826297-752.01/1976 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;