Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :282                             

Karar Tarihi  :14/07/2016                  

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi

         f) Milas İlçesi, Hacıilyas Mahallesi, 368 ada, 28 numaralı parselde mülkiyeti Hazine adına kayıtlı taşınmaz üzerine “Kamu Hizmet Alanı” amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesi     

         İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22.06.2016 tarihli raporunda;    

         22/06/2016 tarihinde saat 13.00’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 06/06/2016 tarih ve 53618066-310.01.02-3554 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 09.06.2016 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “Milas İlçesi, Hacıilyas Mahallesi, 368 ada, 28 numaralı parselde mülkiyeti Hazine adına kayıtlı taşınmaz üzerine “Kamu Hizmet Alanı” amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesi” konusu görüşüldü.

            İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 06/06/2016 tarih ve 53618066-310.01.02-3554 sayılı yazısında;