Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 283                      

Karar Tarihi : 10/08/2017          

KONUSU:


22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri gereği ekte sunulan (III) Sayılı Dolu Kadro Değişiklik Cetvelinde belirtilen dolu kadroların değişikliği hususunun görüşülmesi.  

       İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 03/08/2017 tarih ve 13456491-907.02-2795 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;