Geri Tüm Meclis Kararları

                                                             

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 283                           

Karar Tarihi : 08/11/2018               

KONUSU:


48. 
İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

     a) Menteşe İlçesi, Akçaova Mahallesi, 125 ada, 2 parsel ve mücaviri ile çevresindeki park alanının “Belediye Hizmet Alanı, Ticaret Alanı, Park Alanı” olarak düzenlenmesi amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine ait teklif dosyamızın 5216 sayılı Kanunun 7/b ve 7/c maddeleri ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca görüşülmesi.

        İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 08.11.2018 tarihli raporunda;

        08/11/2018 tarihinde saat 15:00’de Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 02.11.2018 tarih ve 36521862-115.01.02-E.6522 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 08.11.2018 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “Menteşe İlçesi, Akçaova Mahallesi, 125 ada, 2 parsel ve mücaviri ile çevresindeki park alanının “Belediye Hizmet Alanı, Ticaret Alanı, Park Alanı” olarak düzenlenmesi amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine ait teklif dosyamızın 5216 sayılı Kanunun 7/b ve 7/c maddeleri ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca görüşülmesi.” konusu görüşüldü.

        İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 02.11.2018 tarih ve 36521862-115.01.02-E.6522 sayılı yazısında;