Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :284                             

Karar Tarihi  :14/07/2016                  

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi

         h) İlimiz Yatağan İlçesi, Yava Mahallesi, Gökbel Mevkii'nde yer alan mülkiyeti özel şirketlere ait tapunun N20A07C pafta 876, 904, 905, 907, 908 ve 909 nolu kadastro parsellerinde kayıtlı toplam 139.677,00 m2 büyüklüğündeki taşınmazlar üzerine toplam 4995 kW (4.99 MW) kurulu gücünde teklif edilen“Güneş Enerji Santrali” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesi 

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22.06.2016 tarihli raporunda;      

         22/06/2016 tarihinde saat 13.00’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın06/06/2016 tarih ve 53618066-310.01.02-3555 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 09.06.2016 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “İlimiz Yatağan İlçesi, Yava Mahallesi, Gökbel Mevkii'nde yer alan mülkiyeti özel şirketlere ait tapunun N20A07C pafta 876, 904, 905, 907, 908 ve 909 nolu kadastro parsellerinde kayıtlı toplam 139.677,00 m2 büyüklüğündeki taşınmazlar üzerine toplam 4995 kW (4.99 MW) kurulu gücünde teklif edilen “Güneş Enerji Santrali” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesi” konusu görüşüldü.

       İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 06/06/2016 tarih ve 53618066-310.01.02-3555 sayılı yazısında;