Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 286                            

Karar Tarihi : 10/08/2017               

KONUSU:

           Muğla Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde, Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile onaylanarak kesinleşen 1/25000 ölçekli Muğla İli Nazım İmar Planında; Menteşe İlçesi, Akkaya Mahallesi öncelikli plan yapılması zorunlu bölge sınırı içerisinde kalmakta olup; söz konusu alanda imar planı yapım işi Büyükşehir Belediyemiz yatırım programına alınmıştır. Akkaya Mahallesi planlama çalışmalarının aciliyeti nedeniyle İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca yapılacak "Akkaya Mahallesi I. Etap 154 ha.’lık alanda “Küçük Sanayi Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı"nın bir mali yıl içinde tamamlanması mümkün olmadığından; 2017 yılı bütçesinde ödeneği bulunan, söz konusu plan yapımına ilişkin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında değerlendirilecek Hizmet Alımı işi için; 5018 sayılı Kanunu'nun 28. maddesine göre gelecek yıllara yaygın yüklenmeye onay verilmesi hususunun görüşülmesi.

      İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 09/08/2017 tarih ve 36521862-310.01.04-4945 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında; 

Kararın devamı için tıklayınız