Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :287                             

Karar Tarihi  :14/07/2016                  

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi

         j) İlimiz Dalaman ilçesi, Şerefler Mahallesi, 104 ada, 1 ve 3 nolu parseller ile 262 ada, 1 nolu parsel üzerinde “Eğitim Tesis Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesi

         İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22.06.2016 tarihli raporunda;    

         22/06/2016 tarihinde saat 13.00’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 06/06/2016 tarih ve 53618066-310.01.04-3560 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 09.06.2016 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “İlimiz Dalaman ilçesi, Şerefler Mahallesi, 104 ada, 1 ve 3 nolu parseller ile 262 ada, 1 nolu parsel üzerinde “Eğitim Tesis Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesi” konusu görüşüldü.

       İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 06/06/2016 tarih ve 53618066-310.01.04-3560 sayılı yazısında;