Geri Tüm Meclis Kararları

                              

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 288                           

Karar Tarihi : 08/11/2018               

KONUSU: 

48. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

     e) Muğla İli, Menteşe İlçesi, Zeytinköy Mahallesi Kırsal Yerleşme Alanına ilişkin 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddesi uyarınca görüşülmesi.

         İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 08.11.2018 tarihli raporunda;

         08/11/2018 tarihinde saat 15:00’de Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 07.11.2018 tarih ve 36521862-115.01.02-E.6678 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 08.11.2018 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “Muğla İli, Menteşe İlçesi, Zeytinköy Mahallesi Kırsal Yerleşme Alanına ilişkin 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddesi uyarınca görüşülmesi.” konusu görüşüldü.

        İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 07.11.2018 tarih ve 36521862-115.01.02-E.6678 sayılı yazısında;