Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :29                             

Karar Tarihi :15/04/2014                


KONUSU:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRET TESPİTİ     

                İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 14/04/2014 tarih bila sayılı yazısı okundu. Yapılan müzakere sonunda;

              5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. maddesinin 1. ve 2. fıkraları gereği sözleşmeli olarak istihdam edilecek Mühendis ünvanlı personele ödenecek ücret, aynı kanunun 49. maddesinin 3. fıkrasında “ sözleşmeli olarak istihdam edileceklere ödenecek net ücret, söz konusu kadro ünvanı için 1. derecenin 1. kademesi esas alınmak suretiyle 657 Sayılı Devlet Memurları kanununa göre tespit edilerek her türlü ödemeler toplamının % 25 fazlasını geçmemek üzere Belediye Meclisi kararıyla belirlenir.” Hükmü gereğince Mühendis olarak çalıştırılacak personelin net ücretinin 2.774,00TL ve 10 Ocak 2012 tarih ve 28169 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu'nun 2012/2665 Sayılı “Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Karar'ın yürürlüğe konulması ile ilgili Kararının 1. Maddesi'nin (1) fıkrasının (b) bendi hükümleri uyarınca ek ödeme oranının %130 olarak tespitine ve sözleşme yapmak üzere Belediye Başkanı Dr. Osman GÜRÜN’e yetki verilmesine   OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.