Geri Tüm Meclis Kararları

                                                                                                             T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 293                          

Karar Tarihi : 13/12/2018              

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

     c) İlimiz, Menteşe İlçesi, Çırpı Mahallesi, 125 ada 1 parsel için “Yeraltı Enerji Nakil Hattı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.

       İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 11.12.2018 tarihli raporunda;

11.12.2018 tarihinde saat 14:00’de Emirbeyazit Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08.11.2018 tarih ve 36521862-754-E.6693 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 08.11.2018 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “İlimiz, Menteşe İlçesi, Çırpı Mahallesi, 125 ada 1 parsel için “Yeraltı Enerji Nakil Hattı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.” konusu görüşüldü.

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08.11.2018 tarih ve 36521862-754-E.6693 sayılı yazısında;