Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 299                             

Karar Tarihi : 14/09/2017                

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

     i) Anayasanın 138. maddesi ve 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28. maddesi kapsamında, Muğla 1. İdare Mahkemesi'nin 2017/580 esas ve 2017/860 karar nolu kararı doğrultusunda; Mülga Bayır Belediyesinin 02.04.2007 tarih ve 15 sayılı Belediye Meclis Kararı ile kabul edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının iptal edilerek söz konusu alanın “Plansız Alan”da kalması hususunun görüşülmesi.

        İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 23.08.2017 tarihli raporunda;

       23.08.2017 tarihinde saat 14.00’de Emirbeyazit Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 10.08.2017 tarih ve 53618066-310.99-4963 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 10.08.2017 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “Anayasanın 138. maddesi ve 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28. maddesi kapsamında, Muğla 1. İdare Mahkemesi'nin 2017/580 esas ve 2017/860 karar nolu kararı doğrultusunda; Mülga Bayır Belediyesinin 02.04.2007 tarih ve 15 sayılı Belediye Meclis Kararı ile kabul edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının iptal edilerek söz konusu alanın “Plansız Alan”da kalması hususunun görüşülmesi” konusu görüşüldü.

       İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 10.08.2017 tarih ve 53618066-310.99-4963 sayılı yazısında;