Geri Tüm Meclis Kararları
T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No      :305                             

Karar Tarihi  :10/09/2015     

KONUSU:

Gündem

 04/09/2015 tarihinde gönderilen 24 maddelik ana gündeme 10 konunun ilave edilmesi ile;     

1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi a) 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun geçici 1’inci maddesi uyarınca hazırlanan Muğla İli 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesi b) Menteşe ilçesi Kafaca Mahallesinde bulunan "Dağdelen" sokak isminin talep üzerine eski ismi olan "Çatalkaya" olarak değiştirilmesi hususunun görüşülmesi c) Bodrum İlçesi, Konacık Mahallesi, tapunun 154 ada, 9 parsel Belediye Hizmet Alanı amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği hususunun görüşülmesi ç) Bodrum İlçesi, Konacık Mahallesi, tapunun 154 ada, 9 parsel Belediye Hizmet Alanı amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hususunun Görüşülmesi d) Menteşe İlçesi, Denizova Mahallesi, Mezarboğazı Camiyaka Mevkii, 132 ada, 49 parsele ilişkin "Tarım Tesis Alanı (Zeytinyağı Üretim Tesisi)" amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesi e) Milas İlçesi, Dibekdere Mahallesi, Palamutkışı Mevkii, N19d-a3-2a pafta 533 parsele ilişkin Akaryakıt+LPG ve Servis İstasyonu” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesi f) Menteşe İlçesi, Gülağzı Mahallesi, 1506 parsel; Muğla 1. İdare Mahkemesinin 29.11.2013 tarih ve E: 2013/672, K: 2013/1369 kararı gereği taşıt yolunun kaldırılmasına yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği hususunun görüşülmesi g) Menteşe İlçesi, Gülağzı Mahallesi, 1506 parsel; Muğla 1. İdare Mahkemesinin 29.11.2013 tarih ve E: 2013/672, K: 2013/1369 kararı gereği taşıt yolunun kaldırılmasına yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hususunun görüşülmesi ğ) Menteşe İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 68/3 pafta, 1095 ada, 87 parsel sayılı taşınmazın “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı’na dönüştürülmesine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği hususunun görüşülmesi h) Muğla Büyükşehir Belediyesi Otopark Yönetmeliği Uygulama Esasları’nın görüşülmesi 2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi a) 2015 yılında Kavaklıdere Belediye Başkanlığınca uygulanacak Gelir Tarifesine eklenen ücret tarifesinin 5216 Sayılı Büyükşehir

Belediyesi Kanununun 25. maddesi gereğince görüşülmesi b) Marmaris İlçe Belediyesinin 2015 Yılı Bütçesinde aktarma yapılması hususunun 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 25. maddesi gereğince görüşülmesi c) Ulaşım Daire Başkanlığına ait 2015 yılı Gelir Tarifesinde değişiklik yapılması hususunun görüşülmesi ç) Bodrum Belediyesi’nin 24/07/2015 tarih ve 16233 sayılı yazısı ile gönderdiği Evsel Katı Atık Toplama Taşıma Ücret Tarifesinin 27/10/2010 tarih ve 27742 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin belirlenmesinde Uyulacak usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi d) Marmaris İlçesi, Tepe ve Kemeraltı Mahallesi ile Fethiye İlçesi Hisarönü Mahallesinde bulunan cadde, sokak, bulvar üzerindeki ekte sunulan araç otopark yerlerinde uygulanacak ücret tarifelerinin belirlenmesi hususunun 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun, 7/f maddesi hükmü gereğince görüşülmesi 3.Ulaşım Komisyonu-İmar ve Bayındırlık Komisyonun Müşterek Raporunun görüşülmesi a) Ulaşım Dairesi Başkanlığınca hazırlanan Muğla Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçinde Yer Alan (Karayolları Genel Müdürlüğü’nün Bakım Ağı Dışında Kalan) Tesislere Geçiş Yolu İzin Belgesi Düzenlenmesi Hakkında İlke ve Esaslar görüşülmesi 4. Belediye Meclisi’nin 10/04/2015 tarihli ve 115 sayılı kararı ile 1 yıl görev yapmak üzere Ulaşım Komisyonu üyeliğine seçilen Mehmet Halil DOĞAN, 19/08/2015 tarihli dilekçesi ile Komisyonu üyeliğinden istifa etmiş olup, boşalan Ulaşım komisyonu üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21’inci maddesinin 4. Fıkrası gereği yeni meclis üyesinin seçilmesi 5. Milas Belediyesi’nin 14/08/2015 tarih ve 21596 sayılı yazısı ile gönderdiği Evsel Katı Atık Toplama Taşıma Ücret Tarifesinin 27/10/2010 tarih ve 27742 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin belirlenmesinde Uyulacak usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi 6. İtfaiye Daire Başkanlığı sorumluluk alanında meydana gelebilecek itfai olaylara daha etkin ve hızlı müdahale edilebilmesi için ekipman, personel ve malzeme taşımada kullanılmak üzere, ihtiyaç duyulan 1 adet uzun şasi çift kabin Ford-Transit marka kamyonet alınması hususunun görüşülmesi 7. Kadro iptal ihdas değişikliklerinin görüşülmesi 8. Organizasyon Şemasının Güncellenmesi 9.UKOME Genel Kurulunun almış olduğu karar doğrultusunda aracını değiştirmek amacıyla başvuruda bulunan plaka sahiplerine yeni bir vasıta alarak aynı plakayı yeni aldığı araca (180) gün içerisinde ilgili Trafik Tescil Şube Müdürlüğünden tescil ettirebilmesi için düzenlenecek olan “Ticari Plaka (S, T, TM) Trafikten Çekme Belgesi” ücretinin Ulaşım Dairesi Başkanlığının 2015 yılı gelir tarifesine eklenmesi hususunun görüşülmesi 10-UKOME Genel Kurulunun almış olduğu, Muğla ilinde faaliyet gösteren Ticari Taksilerin Çalışma İzin Belgeleri (Ruhsatları) ile Servis Araçları Çalışma İzin Belgeleri (Ruhsatlarının) düzenlenmesi hususunda çalışma grubu oluşturulması konulu 12.06.2015 tarih ve 2015/3-92 sayılı kararı gereği, Ticari Taksi ve Servis araçlarına verilecek çalışma ruhsatı ücretlerinin Ulaşım Dairesi Başkanlığının 2015 yılı gelir tarifesine eklenmesi hususunun görüşülmesi 11. Muğla ilinde faaliyet gösteren trafik otoparklarının çalışma usul ve denetimlerinin sağlanması için komisyon oluşturulması ile ilgili UKOME Genel Kurulunun 09.01.2015 tarih ve 2014/4-222 Sayılı kararı gereği, trafik otoparklarının UKOME Genel Kurulundan izin alınması şartıyla faaliyette bulunabilmeleri için yerinde yapılacak inceleme ve tespit çalışmaları ile işletme için düzenlenecek olan “Trafik Otoparkı Çalışma İzin Belgesi” gibi işlemlere ait ücretlerin Ulaşım Dairesi Başkanlığının 2015 yılı gelir tarifesine eklenmesi hususunun görüşülmesi 12. 6360 sayılı Kanun gereği Valiliğimizce oluşturulan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu tarafından kapanan Köy ve Belde Belediyesi Tüzel Kişiliklerine ait paylaşıma konu edilen taşınmazların ekte sunulan Taksim Listesi kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi Tüzel Kişiliği ile Ortaca Belediyesi Tüzel Kişiliği adına Medeni Kanunun 698. ve 699. Maddeleri gereğince paylaşılması ve Ortaca İlçesi Yaka Mahallesi 1082 ada 4 parsel ve Merkez Mahallesi 236 ada 1 parsel numaralı taşınmazların Muğla Büyükşehir Belediyesi Tüzel Kişiliğine tashihen devri hususunun görüşülmesi 13.Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait İlimiz, Ula İlçesi, Kızılağaç Mahallesi, 134 ada 1 ve 3 parsel sayılı taşınmazların karayoluna rastlayan toplam 2.024,14 m2’lik kısmının 4650 Sayılı Kanunla değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 30. Maddesi gereğince bedeli karşılığında Karayolları Genel

Müdürlüğü’ne devir işleminin yapılması hususunun görüşülmesi 14. Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait İlimiz, Ula İlçesi, Gökova Mahallesi, 1624 parsel sayılı taşınmazın karayoluna rastlayan 456,49 m2’lik kısmının 4650 Sayılı Kanunla değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 30. Maddesi gereğince bedeli karşılığında Karayolları Genel Müdürlüğü’ne devir işleminin yapılması hususunun görüşülmesi 15. Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait İlimiz, Köyceğiz İlçesi, Toparlar Mahallesi, 159 ada 18 parsel sayılı taşınmazın karayoluna rastlayan 573,37 m2’lik kısmının 4650

Sayılı Kanunla değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 30. Maddesi gereğince bedeli karşılığında

Karayolları Genel Müdürlüğü’ne devir işleminin yapılması hususunun görüşülmesi 16. Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait İlimiz, Köyceğiz İlçesi, Yangı Mahallesi, 125 ada 14 parselin 74,64 m2’lik, Zeytinalanı Mahallesi 195 ada 4 parselin 348,92 m2’lik ve Zeytinalanı Mahallesi 205 ada 1 parselin 101,48 m2’lik karayoluna rastlayan kısımlarının 4650 Sayılı Kanunla değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 30. Maddesi gereğince bedeli karşılığında Karayolları Genel Müdürlüğü’ne devir işleminin yapılması hususunun görüşülmesi 17. Menteşe İlçesi, Muslihittin Mahallesi, 09.07.2015 tarih ve 227 sayılı Terminal Alanı (Otogar) amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği meclis kararına ilişkin 1 adet itirazın görüşülmesi 18.Menteşe İlçesi, Muslihittin Mahallesi, 09.07.2015 tarih ve 228 sayılı Terminal Alanı (Otogar) amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ve ilavesi meclis kararına ilişkin 1 adet itirazın görüşülmesi 19. Ortaca İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Notu Değişikliğine ait 2 adet İtirazın görüşülmesi 20.Ortaca İlçesi, Atatürk Mahallesi, 154 ada 2 parsel “Trafo Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesi 21.Milas İlçesi İsmetpaşa Mahallesi tapunun 569 ada 102 parselinde kayıtlı taşınmaza ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesi 22. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Şube Müdürlüklerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 3 adet motosikletin Devlet Malzeme Ofisi’nden 237 Sayılı Taşıt Kanunun 10. Maddesi gereğince temini hususunun görüşülmesi 23. 11/11/2014 tarihli ve 181 sayılı Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararıyla onaylanan ve 24.11.2014 tarihinde Muğla Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde yayımlanarak yürürlüğe giren Sosyal Yardım Yönetmeliği’nin, bazı maddelerinde değişiklik yapılmasını içeren ‘Sosyal Yardım Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmeliğin’ onaylanması hususunun görüşülmesi 24. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 2016 yılı performans programlarının görüşülmesi 25.Muğla Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin

Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmeliğin onaylanması hususunun görüşülmesi 26. Basın

Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü’nün prodüksiyon hizmetleri çekim tarifesinin 2015 yılı gelir

tarifesine eklenmesi hususunun görüşülmesi 27. Muğla İli Milas İlçesi Burgaz Mahallesi Tavşantepe mevkii sınırları içinde bulunan ekli haritada taralı olarak belirtilen 9538,00 m2 yüzölçümlü park alanının, 5216 sayılı Büyükşehir  Belediye Kanunun 27’nci maddesi hükmü uyarınca Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığının hüküm ve tasarrufuna bırakılması hususunun görüşülmesi 28. 6360 sayılı Kanun kapsamında Muğla Valiliğince oluşturulan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu kararlarının alındığı tarihlerde Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Tüzel Kişiliği oluşmadığından ilgili idarenin görev ve sorumluluk alanına giren taşınmazlardan mülkiyeti, tahsisi ve irtifak hakları Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza devredilen Bodrum İlçesi sınırları içinde bulunan ve ekli listede belirtilen taşınmazların, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e ve 75/d maddeleri uyarınca Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne mülkiyet, tahsis ve irtifak haklarının devrinin yapılması hususunun görüşülmesi 29.Turizm Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı’nın 2015 Yılı Gelir Tarifesinin görüşülmesi 30. Menteşe İlçesi, Akçaova Mahallesi, Armutçuk Mevkii, 20 pafta, 513, 514, 515 ve 516 parseller “25

Tonluk Yer altı Galeri Tipi Patlayıcı Madde Deposu” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı

Değişikliğinin görüşülmesi  31.Menteşe İlçesi, İkizce Mahallesi, Ekizceönü Mevkii, 12 pafta, 184 ve 185 nolu parsellere ilişkin “Güneş Enerji Santrali (GES)” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesi 32. Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait Ula ilçesi, Gökova mahallesi, 5 parsel üzerinde kayıtlı bulunan 6.040,00 m2 yüzölçümlü taşınmazımıza yıllık 23.700,00 TL bedel ve sonraki yıllar için bu bedelin 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun ilgili hükümleri kapsamında yapılacak artış oranında belirlenerek,  Türk Medeni Kanununun 794 ve 795’inci maddeleri gereğince Orman Genel Müdürlüğü lehine 10 yıl süreli İntifa

Hakkı kurulması hususunun görüşülmesi 33.Milas İlçesi Dörttepe Mahallesi 5838 parsel 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesi 34. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi a)

Menteşe İlçesi, Muslihittin Mahallesi, 09.07.2015 tarih ve 227 sayılı Terminal Alanı (Otogar) amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği meclis kararına ilişkin 1 adet itirazın görüşülmesi b) Menteşe İlçesi, Muslihittin Mahallesi, 09.07.2015 tarih ve 228 sayılı Terminal Alanı (Otogar) amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ve ilavesi meclis kararına ilişkin 1 adet itirazın görüşülmesi, 34 maddelik gündem OYBİRLİĞİ İLE KABUL EDİLMİŞTİR.