Geri Tüm Meclis Kararları
T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No      :313                               

Karar Tarihi  :10/09/2015

KONUSU:

1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi

g) Menteşe İlçesi, Gülağzı Mahallesi, 1506 parsel; Muğla 1. İdare Mahkemesinin 29.11.2013 tarih ve E: 2013/672, K: 2013/1369 kararı gereği taşıt yolunun kaldırılmasına yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hususunun görüşülmesi

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 20/08/2015 tarihli raporunda;

20/08/2015 tarihinde saat 13.00’de Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın

10/08/2015 tarih ve 36521862-310.99-3043 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 13.08.2015 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “Menteşe İlçesi, Gülağzı Mahallesi, 1506 parsel; Muğla 1. İdare Mahkemesinin 29.11.2013 tarih ve E: 2013/672, K: 2013/1369 kararı gereği taşıt yolunun kaldırılmasına yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hususunun görüşülmesi" konusu görüşüldü.

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısında;

“İlgi     :

a) Menteşe Belediye Başkanlığının 15.12.2014 gün, 5159 sayılı yazınız    b) Hukuk Müşavirliğimizin 16.01.2015 gün, 29 sayılı yazısı

b) Başkanlığımızın Hukuk Müşavirliğimize hitaplı 02.02.2015 gün, 337 sayılı yazısı

c) Hukuk Müşavirliğimizin 10.02.2015 gün, 144 sayılı yazısı

d) Başkanlığımızın Menteşe Belediye Başkanlığına hitaplı 14.04.2015 gün, 5529 sayılı yazısı

e)Başkanlığımızın Ulaşım Dairesi Başkanlığımıza 14.04.2015 gün, 1303 sayılı yazısı

f) Ulaşım Dairesi Başkanlığımızın 20.04.2015 gün, 3426 sayılı yazısı

ğ) Menteşe Belediye Başkanlığının 15.06.2015 gün, 4476 sayılı yazısı

Menteşe Belediye Başkanlığınca 15.12.2014 gün, 5159 sayılı ilgi (a) yazıda (EK-1) Menteşe İlçesi, Gülağzı Mahallesi, tapunun 1506 ve 1482 parsel sayılı taşınmazların bulunduğu alanda 05.12.2008 tarih ve 585 sayılı mülga Muğla İl Genel Meclisinin kararı ile kabul edilen 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarına itirazların görüşüldüğü mülga Muğla İl Genel Meclisinin 06.05.2009 tarih ve 204 sayılı kararı ile 1506 parsel bakımından itirazın kabul edildiği ancak itiraza konu değişikliğin imar planlarına işlenmediği, bu nedenle Melahat YILDIZ tarafından söz konusu işlemin iptali istemiyle açılan davada Muğla 1. İdare Mahkemesinin 29.11.2013 tarih ve E: 2013/672, K: 2013/1369 sayı ile dava konusu işlemin iptaline karar verdiği belirtilerek 5216 sayılı kanun uyarınca ilgili imar planlarında gerekli değişikliğin yapılması talep edilmiştir.

Hukuk Müşavirliğimizin 16.01.2015 gün, 29 sayılı ilgi (b) yazısına (EK-2)  göre söz konusu davaya ilişkin Başkanlığımızca temyiz istemiyle dava açılmış olup Danıştay Altıncı Dairesinde E: 2014/2967 sayılı dosya ile görüşülen davada 24.11.2014 tarih ve K: 2014/7606 sayı ile temyiz isteminin reddine ve ilk derece mahkemesi hükmünün onanmasına karar verilmiştir. Bu onama kararına karşı ise karar düzeltme yoluna başvurulmuştur.

Başkanlığımızca ilgi (c) yazı (EK-3)  ile Hukuk Müşavirliğimize mahkeme kararının uygulanmasına yönelik görüş sorulmuş; Hukuk Müşavirliğimiz Başkanlığımıza cevaben ilettiği 10.02.2015 gün, 144 sayılı ilgi (d) görüş yazısında (EK-4) 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu uyarınca ilgili idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğunu bildirmiştir.

Bu halde, mahkeme kararı ile iptal edilen yolun kaldırılmasına ilişkin ilgi (e) yazımız (EK-5) ile Ulaşım Dairesi Başkanlığımıza, ilgi (f) yazımız (EK-6)  ile de Menteşe Belediye Başkanlığına görüş sorulmuş; Ulaşım Dairesi Başkanlığınca ilgi (g) yazıda (EK-7); “ (…) 10 metrelik yolun kaldırılması, bölgenin kuzeyinde bulunan yerleşim dokusunun diğer alanlar ve Menteşe-Marmaris yoluyla olan bağlantısını kısıtlamaktadır. İmar planı ile yerleşkenin kuzeyine getirilen konut ve ticaret kullanımlarının alt bölgelere ve karayoluna bağlayan taşıt yoludur. Söz konusu yolun kaldırılması, doğusunda bulunan ve tek başına tüm bölgenin trafik hacmine hizmet veremeyecek 10 metrelik taşıt yolundan başka alternatifinin olmaması nedeniyle uygun değerlendirilmemektedir. Muğla Ulaşım Ana Planı çalışmaları hâlihazırda sonuçlanmadığı için bölgede ulaşım bağlantılarının çözümüne yönelik alternatif bir yol önerimiz bulunmadığı (…)” denmiş, Menteşe Belediye Başkanlığınca ise ilgi (ğ) yazıda (EK-8); “(…) söz konusu yolun yargı kararı gereği imar planında tamamen kaldırılması durumunda kuzeyde bulunan konut alanlarına erişimin zorlaşacağı, erişimin ancak 1000 metrelik bir güzergâhın dolaşımı ile gerçekleşebileceği görülmüş ve bahse konu konut alanlarına altyapının ulaştırılması işinin maliyetinin de artacağı anlaşılmıştır. Başkanlığımızca söz konusu yola alternatif olabilecek iki adet öneri düzenlenmiştir. (…)” denmiştir.

Dosyasında yapılan incelemede, mülga Muğla İl Genel Meclisinin 06.05.2009 gün, 204 sayılı kararında (EK-9); “46 nolu itiraz: (…) 1506 nolu parselde talep edilen yolun kaldırılması plan bütünlüğünü bozmadığından uygun olduğu (…)” denildiği; 03.09.2013 gün, 313 sayılı mülga İl Genel Meclisi kararında (EK-10)  ise itiraz konusu yola ilişkin alınan meclis kararında yolun “kaydırılması” yerine sehven “kaldırılması” yazıldığı, aynı yolun kaldırılması talebiyle 1505 sayılı parsel malikinin de itirazı olduğu ve “yolun kaydırılması” yönünde karar alındığı; aynı yola ilişkin iki farklı karar oluşamayacağının belirtildiği anlaşılmıştır.

Ancak, itiraza ilişkin sehven alındığı belirtilen kararın gereğinin yerine getirilmesi ve yolun kaldırılmasına yönelik mahkeme kararı ve Hukuk Müşavirliğimizin mahkeme kararının uygulanmasına dair görüşü doğrultusunda Başkanlığımızca öncelikle Muğla 1. İdare Mahkemesinin 29.11.2013 tarih ve E: 2013/672, K: 2013/1369 sayılı kararının gereğinin yerine getirilerek yolun kaldırılması amacıyla imar planı değişikliği hazırlanmasının, alternatif ulaşım bağlantılarınınsa Muğla Ulaşım Ana Planı sonuçlandıktan sonra değerlendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

Bu kapsamda, Başkanlığımızca 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hazırlanarak Menteşe İlçesi, Gülağzı Mahallesi, tapunun 1506 parsel sayısında kayıtlı taşınmazın bulunduğu alandan geçen 10m’lik taşıt yolunun 1506 sayılı parseli içine alan tarım arazilerinde kalan kısmı kaldırılmış ve kuzeyde iki konut yapı adasının arasından geçerek diğer bir 10m’lik taşıt yoluna bağlandığı kısmı ise 7m yaya yolu olarak düzenlenmiştir.

Ek olarak, 2013/41 sayılı Genelge kapsamında Başkanlığımızca plan değişikliğine ait “UİP 10105,3” sayılı Plan İşlem Numarası (PİN) alınmıştır.

Bahse konu plan değişikliğine ilişkin; 

“Bu Plan ve Plan Hükümlerinde Açıklanmayan Hususlarda Mevcut Onaylı İmar Planı Hükümleri, 3194 Sayılı İmar Kanunu ile Yürürlükteki Kanun ve Yönetmelik Hükümleri Geçerlidir” şeklinde bir (1) adet plan hükmü getirilmiştir.

Makamınızca uygun görülmesi halinde, Menteşe İlçesi, Gülağzı Mahallesi, 1506 sayılı parselin itirazı sonucu alınan mahkeme kararı gereği 10m’lik taşıt yolunun kaldırılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek, bir karar alınması amacıyla yazımız ve eklerinin Belediyemiz Meclisine havalesini Olur’larınıza arz ederim " Denilmektedir.

Komisyon Görüşü: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın Meclise sunulan yukarıda metni yazılı “Menteşe İlçesi, Gülağzı Mahallesi, 1506 parsel; Muğla 1. İdare Mahkemesinin 29.11.2013 tarih ve E: 2013/672, K: 2013/1369 kararı gereği taşıt yolunun kaldırılmasına yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hususunun görüşülmesi” teklifi; tüm belgeleri ile birlikte Şehircilik İlkeleri, planlama esasları ve hukuka uygunluk yönünden komisyonumuzca incelenmiş olup, 10m’lik taşıt yolunun 1506 sayılı parseli içine alan tarım arazilerinde kalan kısmının kaldırılmasının diğer kısmının ise 10 m’lik yaya yolu olarak düzenlenmesinin 3194 sayılı İmar Kanunu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği, 5216 sayılı Kanunun 7/b, maddeleri uyarınca UYGUN OLDUĞUNA Komisyonumuzca OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

Belediye Meclisimizin takdirlerine saygı ile sunulur. Denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

Menteşe İlçesi, Gülağzı Mahallesi, 1506 parsel; Muğla 1. İdare Mahkemesinin 29.11.2013 tarih ve E: 2013/672, K: 2013/1369 kararı gereği taşıt yolunun kaldırılmasına yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hususunun görüşülmesi konusuna ait yukarıda metni yazılı İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun; komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 5216 sayılı Kanunun 7/b  maddesi gereğince Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.


İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu için tıklayınız..