Geri Tüm Meclis Kararları
T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No      :315                          

Karar Tarihi  :10/09/2015

KONUSU:

1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi

h) Muğla Büyükşehir Belediyesi Otopark Yönetmeliği Uygulama Esasları’nın görüşülmesi                         

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 08/09/2015 tarihli raporunda;

08/09/2015 tarihinde saat 11.00’de Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi

Başkanlığı’nın 12/08/2015 tarih ve 30141038.010-3093 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 13.08.2015 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “Muğla Büyükşehir Belediyesi Otopark Yönetmeliği Uygulama Esasları’nın görüşülmesi" konusu görüşüldü.

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısında;

“ 12/11/2012 tarihinde kabul edilip, 06/12/2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan

6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 30 Mart 2014 tarihinde yapılan ilk mahalli seçim ile Muğla büyükşehir belediyesi statüsüne geçmiştir.

Seçimlerin yapıldığı tarihten bu yana Çevre ve Şehircilik bakanlığı tarafından yeni bir düzenleme oluşturulmamış, otopark konusundaki iş ve işlemler  01.07.1993 gün ve 21624 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Otopark Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuata göre sürdürülmüştür. Gelişen Muğla İlimizin otopark ihtiyacını karşılamaktan uzak olan mevcut yönetmeliğin acilen değiştirilmesini ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Otopark Yönetmeliği Uygulama Esaslarının oluşturulmasını zorunlu hale getirmiştir.  

Daire Başkanlığımız Muğla Büyükşehir Belediyesi Otopark Yönetmeliği Uygulama Esaslarının oluşturulması aşamasında tüm ilçe belediyeleri, meslek odaları, sivil toplum örgütleri ve ilgili daire başkanlıklarımızla toplantılar düzenlenmiş, yazılı ve sözlü görüşleri alınmıştır.

Yapılan çalışmalar sonucunda Muğla Büyükşehir Belediyesi Otopark Yönetmeliği Uygulama Esasları; 1 Temmuz 1993 tarih ve 21624 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Otopark Yönetmeliğinin 4’üncü, 5’inci, 7’inci, 10’uncu, 15’inci ve diğer ilgili tüm maddeleri,  ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b maddesi, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 27’inci maddesi ve 3194 sayılı kanunun 37’nci maddesi ile Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Makamınızca uygun görülmesi halinde Daire Başkanlığımızca hazırlanan Muğla Büyükşehir Belediyesi Otopark Yönetmeliği Uygulama Esasları’nın 3194 sayılı İmar Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Otopark Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca belediyemiz meclisinde görüşülerek bir karar alınması için yazımız ve eklerinin Belediyemiz Meclisine havalesini arz ederim " Denilmektedir.

Komisyon Görüşü: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın Meclise sunulan yukarıda metni yazılı “Muğla Büyükşehir Belediyesi Otopark Yönetmeliği Uygulama Esasları’nın görüşülmesi” teklifi için komisyonumuzca detaylı olarak inceleme yapılamadığından komisyonumuza bir sonraki meclise kadar süre tanınmasının uygun olacağına OYBİRLİĞİ ile kanaat getirilmiştir.  

Belediye Meclisimizin takdirlerine saygı ile sunulur. 08/09/2015 Denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

Muğla Büyükşehir Belediyesi Otopark Yönetmeliği Uygulama Esasları’nın görüşülmesi konusunun İmar ve Bayındırlık komisyonunca detaylı olarak inceleme yapılamadığından Komisyona bir sonraki meclise kadar süre tanınmasına Meclisimizce; OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu için tıklayınız..