Geri Tüm Meclis Kararları

 T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 319                      

Karar Tarihi   : 13/12/2018          

KONUSU:

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü - Kadastro ve Mülkiyet Şube Müdürlüğü'nün 03.12.2018 tarih ve 30249517-255.99 [255.99]-E.2573330-499 sayılı yazısı ile mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait olan; İlimiz, Yatağan İlçesi, Bağyaka Mahallesi, 1732 Parsel numaralı taşınmazda yapılan incelemeye istinaden; yazı eki krokide belirtilen 595.69 m² si orman sınırı içerisinde kaldığından rizaen terk işlemi yapılmadığı takdirde 595.69 m² lik kısım için tapu iptal davası açılması gerektiği belirtilmektedir.

Bu kapsamda taşınmaza ait ifraz beyannamesinde; Orman Tahdit Sınırları içerisinde kalan (A) ile gösterilen 579.18 m² lik kısım, (B) ile gösterilen 9.23 m² lik kısım, (E) ile gösterilen 7.28 m² lik kısım ile Orman Tahdit Sınırları dışında kalan (C) ile gösterilen 5402.69m² lik kısım, (D) ile gösterilen 1376.02 m² lik kısmın 5 ayrı parsel olarak tescil edilmesi;

- (A) ile gösterilen 579.18 m² lik kısım,(B) ile gösterilen 9.23 m² lik kısım ve (E) ile gösterilen 7.28 m² lik kısmın Orman Tahdit Sınırları içerisinde kalması nedeniyle 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun Terkin ve değişiklik için başlıklı 1014’ncü maddesine istinaden 999’ncu maddesi kapsamında tapu sicilinden terkin edilmesi hususunun 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi uyarınca görüşülmesi.

 

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 07.12.2018 tarihli ve 99506623-105.04-E.3911 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

Ek-1 için tıklayınız.

Ek-2 için tıklayınız.