Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 32                               

Karar Tarihi  : 12/01/2017                 

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

         a) Menteşe İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 1027 ada, 4 nolu imar parselinin “Belediye Hizmet Alanı” olarak düzenlenmesi amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine ait teklif dosyamızın 5216 sayılı Kanunun 7/b ve 7/c maddeleri ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca görüşülmesi.

          İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 12.01.2017 tarihli raporunda;

12/01/2017 tarihinde saat 16:30’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 30/12/2016 tarih ve 36521862-310.01-7490 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 12.01.2017 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “Menteşe İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 1027 ada, 4 nolu imar parselinin “Belediye Hizmet Alanı” olarak düzenlenmesi amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine ait teklif dosyamızın 5216 sayılı Kanunun 7/b ve 7/c maddeleri ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.       

          İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 30/12/2016 tarih ve 36521862-310.01-7490 sayılı yazısında;