Geri Tüm Meclis Kararları
T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No      :321

Karar Tarihi  :10/09/2015 

KONUSU:

3. Ulaşım Komisyonu-İmar ve Bayındırlık Komisyonun Müşterek Raporunun görüşülmesi

a) Ulaşım Dairesi Başkanlığınca hazırlanan Muğla Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçinde Yer Alan (Karayolları Genel Müdürlüğü’nün Bakım Ağı Dışında Kalan) Tesislere Geçiş Yolu İzin Belgesi Düzenlenmesi Hakkında İlke ve Esaslar görüşülmesi

Ulaşım Komisyonu-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 20/08/2015 tarihli raporunda;

20/08/2015 tarihinde saat 13.00’de Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla

Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonlarımızca;

Büyükşehir Belediye Meclisimizin 13.08.2015 tarihli toplantısında İmar ve Ulaşım Komisyonuna havale edilen Ulaşım Dairesi Başkanlığının 03.08.2015 ve 21365915-050.04-6435 sayılı yazısı ile meclise sunulan “Ulaşım Dairesi Başkanlığınca hazırlanan Muğla Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçinde Yer Alan (Karayolları Genel Müdürlüğü’nün Bakım Ağı Dışında Kalan) Tesislere Geçiş Yolu İzin Belgesi Düzenlenmesi Hakkında İlke ve Esaslar görüşülmesi” konusu görüşüldü.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı yazısında;

“Muğla Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan karayollarında taşınmaz sahiplerince talep edilen geçiş yolu izin belgesi “Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik “ hükümleri gereği ve Karayolları Genel Müdürlüğü 2 Bölge Müdürlüğünün uygun görüşü doğrultusunda Büyükşehir Belediyemizce düzenlenmektedir. Ancak söz konusu yönetmelik ile Belediye sınırları içinde yer alan ve geçiş yolları yönünden devlet ve il yolu dışında kalan yollara (belediye yolları) bağlantı yapmak isteyen tesislere yönelik uygulama bu yönetmelikte tanımlanmamıştır..

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 6001 sayılı Kanunun 2.maddesi (h) bendinde "İl yolları: Belediyeler veya diğer kurumların sorumluluğunda bulunan yollar dışında kalan, illeri birbirine, Devlet yollarına, limanlara, tersanelere, demiryolu istasyonlarına, hava alanlarına ve kamu ihtiyacının gerektirdiği diğer yerlere bağlayan ve bir il sınırı içinde başlayıp biten karayollarını ifade eder" diye tanımlanmıştır.

Ancak yönetmelikte Belediye sorumluluğunda bulunan yollardan bahsedilmemektedir. Özellikle devlet ve il yollarındaki uygulama esaslarına dair tanımlar belirtilmiştir.

Belediye yollarından cephe alan imar planlarında tanımlanmış ve yapılaşması tamamlanmış,  trafik yollarının güvenliğini etkileyecek her türlü yapı ve tesislerin, taşıt yollarına parsellerden doğrudan giriş çıkış sağlayacak geçiş yolu izin belgesi verilmesinde kavşak mesafesi, çekme mesafesi, cephe genişlikleri, görüş mesafesi gibi değerlendirme ölçütlerinin belirlenmesinde, hangi standartların aranacağı, hangi kanuna ve yönetmeliğe göre geçiş yolu izin belgesi düzenleneceği veya düzenlenmeyeceği konusunda tereddütte düşülmüştür.

Belediyemiz sınırları içerisinde yukarıda bahsi geçen imar planlarında kullanım kararları getirilmiş ve inşaat aşamasında geçiş yolu izin belgesi talep eden veya inşaat ruhsatı ile yapı kullanma izin belgesini alarak belediyemiz kurulmadan önce yapılaşmasını tamamlamış tesislerde geçiş yolu izin belgesi verilip verilmeyeceği, verilmesi durumunda hangi standartların aranacağı, hangi kanuna ve yönetmeliğe göre geçiş yolu izin belgesi düzenleneceği, yasal olarak nasıl bir uygulama yapılacağı konularında; 05.01.2015 tarih ve 102 sayılı yazımız ile Muğla Valiliği (Mahalli İdareler İl Md) ne ve 02.02.2015 tarih ve 1538 sayılı yazımız ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığına konu hakkındaki görüşlerinin ilgili tüm mevzuat çerçevesinde değerlendirilerek Başkanlığımıza iletilmesi hususunda görüş sorulmuştur.

Konu hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı oluşturulacak görüşün belirlenmesi için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na konuyu iletmiştir.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 08.06.2015 tarih ve 110998 sayılı yazısı ile belirttiği görüşünde özetle; “Yol ve trafik güvenliğinin, düzeninin sağlanması bakımından, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 18. Maddesi ve bu maddeye bağlı olarak çıkarılan, Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelikte; kavşak mesafesi, görüş mesafesi, cephe genişliği, görüş üçgeni, yapı yaklaşma mesafesi vb. kurallara yer verilmiştir. Söz konusu kuralların tüm karayolları kenarındaki, yol ve trafik güvenliğini etkileyen yapı ve tesisler için uygulanması gerekmektedir. Ancak bu kurallarla ilgili olarak yönetmelikte, Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumlu olduğu yollarda uygulanacak olan asgari mesafelere herhangi bir açıklık getirilmediği görülmektedir.

Bu durumda, Karayolları Genel Müdürlüğünün yapım ve bakımından sorumlu olduğu yolların haricindeki karayolları (belediyelere ait yollar, köy yolları vb.) kenarında yapılacak ve açılacak tesislerle ilgili olarak yetkili idarece; kavşak mesafesi, görüş mesafesi, cephe genişliği, görüş üçgeni, yapı yaklaşma mesafesi vb. hususlarda karar verilmesi gerektiği, idaremizce uygun görülmektedir.” denmektedir. Bu bağlamda konuya esas hazırlanan ilke ve esaslar taslağı ekte sunulmuş olup, Belediye Meclisinde görüşülerek bir karar alınması için yazımız ve ekinin Belediyemiz Meclisi'ne havalesini arz ederim.” Denilmektedir.  


Kararın devamı için tıklayınız..

Ulaşım Komisyonu-İmar ve Bayındırlık Komisyonun Müşterek Raporu için tıklayınız..