Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :324                             

Karar Tarihi   :11/08/2016                 

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

          ç)Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2016 tarih ve 188 sayılı kararıyla onaylanan; İlimiz, Fethiye İlçesi, Karaçulha Mahallesi, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza tahsisli olan 30 pafta 5085 parselde “Belediye Hizmet Alanı (Bakım Evi)”, “Park ve Yeşil Alan” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan itiraza ait, Muğla Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün 14.06.2016 tarih ve 5344 sayılı yazısı ile birlikte değerlendirilerek 5216 sayılı kanunun 7/b ve 7/c maddeleri ile 3194 Sayılı Kanunun 8’inci maddesi uyarınca görüşülmesi.

         İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.07.2016 tarihli raporunda;    

         27/07/2016 tarihinde saat 14.00’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 29/06/2016 tarih ve 36521862-310.01.02-4098 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 14.07.2016 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2016 tarih ve 188 sayılı kararıyla onaylanan; İlimiz, Fethiye İlçesi, Karaçulha Mahallesi, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza tahsisli olan 30 pafta 5085 parselde “Belediye Hizmet Alanı (Bakım Evi)”, “Park ve Yeşil Alan” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan itiraza ait, Muğla Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün 14.06.2016 tarih ve 5344 sayılı yazısı ile birlikte değerlendirilerek 5216 sayılı kanunun 7/b ve 7/c maddeleri ile 3194 Sayılı Kanunun 8’inci maddesi uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

            İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 29/06/2016 tarih ve 36521862-310.01.02-4098 sayılı yazısında;