Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 332                                 

Karar Tarihi : 12/10/2017                      

KONUSU:

        Menteşe Vahşi Çöp Depolama Sahası Rehabilitasyonu Yapım işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.den 3.872.424 TL (üçmilyonsekizyüzyetmişikibindörtyüzyirmidört) kredi kullanılması, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu ile ilgili her türlü işlemi yapmaya Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman GÜRÜN'ün yetkili kılınması hususunun görüşülmesi. 

       Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 03/10/2017 tarih ve 44338531-301.05/5075 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız