Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No      :341

Karar Tarihi  :29/09/2015

KONUSU:

1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi

a) 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun geçici 1’inci maddesi uyarınca hazırlanan Muğla İli 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesi  

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 17/09/2015 tarihli raporunda;

Belediye Meclisimizin 11.06.2015 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen İmar ve Şehircilik ve Daire Başkanlığı’nın 05.06.2015 tarih ve 2132 sayılı yazısı ile “5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun geçici 1’inci maddesi uyarınca hazırlanan Muğla İli

1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesi” konusu

Komisyonumuzca 29.06.2015 tarihinde Milas, Kavaklıdere, Ula ilçeleri; 06.07.2015 tarihinde Bodrum, Yatağan, Datça ilçeleri görüşüldü. Konu daha detaylı ve sağlıklı bir inceleme yapılması gerektiğinden, 9 Temmuz 2015 tarihli meclis toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iade edildi ve bir sonraki meclise kadar süre tanındı.

Komisyonumuzca 13.07.2015 tarihinde Marmaris, Ortaca, Dalaman ilçeleri; 28.07.2015 tarihinde Menteşe, Köyceğiz, Fethiye, Seydikemer ilçeleri görüşüldü; 4 ve 11 Ağustos 2015 tarihlerinde Plan Hükümleri üzerinde görüşmeler yapıldı. Muğla ilinin ilçeleriyle birlikte bütün olarak genel bir değerlendirme yapılması gerektiğinden dolayı 13 Ağustos 2015 tarihli meclis toplantısında konu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iade edildi ve bir sonraki meclise kadar süre tanındı.  

Komisyonumuzca 18 Ağustos 2015 tarihinde Plan Hükümleri görüşmeleri yapıldı; 31.08.2015 tarihinde Menteşe, Yatağan ilçeleri; 03.09.2015 tarihinde Ortaca, Marmaris, Kavaklıdere ilçeleri; 08.09.2015 tarihinde Datça, Köyceğiz, Milas, Ula ilçeleri İlçe Belediye Başkanları, ilçenin Büyükşehir Meclis Üyeleri ve ilçeden gelen bir teknik personel ile birlikte toplanılarak görüşüldü. Ancak Fethiye, Dalaman, Seydikemer ve Bodrum ilçelerinin değerlendirme işlemi yapılamadığından dolayı 10 Eylül 2015 tarihli meclis toplantısında konu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iade edildi ve bir sonraki meclise kadar süre tanındı.

Değerlendirme işlemi yapılamayan ilçelerden 11.09.2015 tarihinde Fethiye, Dalaman ilçeleri ve 14.09.2015 tarihinde Seydikemer, Bodrum ilçeleri İlçe Belediye Başkanları, ilçenin Büyükşehir

Meclis Üyeleri ve ilçeden gelen bir teknik personel ile birlikte toplanılarak görüşüldü. Böylece Muğla ilinin ilçeleriyle birlikte bütün olarak genel bir değerlendirme toplantısı 17.09.2015 tarihinde yapılarak süreç tamamlanarak sonlandırıldı.

Komisyonumuzca 11.06.2015 tarihinden itibaren plan bütününde, ilçe bazında ve ayrıntılı olarak plan hükümleri ile ilgili Başkanlığımız bünyesinde toplam 13 adet komisyon toplantısı gerçekleştirilmiştir.

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısında;

“İlgi: 13.03.2014 tarih ve 5525 sayılı İçişleri Bakanlığı ( Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü) yazısı.

Türkiye’nin güneybatı ucunda, Ege Bölgesinin dağlık Menteşe yöresinde, Ege Denizi ile Akdeniz'in birleştiği coğrafyada yer alan İlimiz Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre göller dahil 13247 km2 lik alanı kapsamaktadır.

Muğla 6360 sayılı Kanun kapsamında il sınırlarıyla büyükşehir belediyesi statüsü kazanmıştır. Bu kanuna istinaden merkez ilçenin adı “Menteşe” olarak değişmiş, “Kemer” yerleşimi merkez olmak üzere “Seydikemer” adıyla yeni bir ilçe kurulmuştur. Yeni idari yapıda Muğla ili 13 ilçeden ve bunlara bağlı mahallelerden oluşmaktadır.

1/25000 Ölçekli Muğla Çevre Düzeni Planı yapım işinin 26.10.2009 tarihinde Mülga İl Özel İdaresi tarafından Danışmanlık Hizmet Alımı yöntemiyle yıllara sari olarak ihale edildiği, 08.04.2010 tarihinde sözleşme imzalandığı anlaşılmaktadır.

İlgi yazı ile özetle 1/25000 Ölçekli Muğla Çevre Düzeni Planı yapım işi ihalesinin 6360 sayılı yasa kapsamında 30.03.2014 tarihinden itibaren Büyükşehir statüsüne kavuşacağı ve onama yetkisi Büyükşehir Belediyesinde olacağından Muğla 1/25 000 ölçekli İl Çevre Düzeni Planının onama işlemlerinin 30.03.2014 tarihine kadar sonuçlanamayacağının anlaşılması üzerine bahse konu ihale ile ilgili iş ve işlemlerin tasfiye edilmeyerek İl Özel İdaresinin tüzel kişiliğinin kalktığı tarihten itibaren Büyükşehir Belediye Başkanlığına devredilmesi gerektiği bildirilmiştir.

06.03.2014 tarih ve 98 sayılı İl Genel Meclisi kararı ile “ 1/25 000 ölçekli Muğla İli Çevre Düzeni Planı konusunun Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından karara bağlanması oy birliği ile kabul edildi” denilmiştir.

6360 sayılı yasa kapsamında 30.03.2014 tarihinden itibaren ihale süreci ve teslim edilen dosyalar Daire Başkanlığımızca incelenmiştir.

Mülga İl Özel İdaresinden devredilen dosyalarda yapılan incelemede planın I. ve II. Etabının tamamlandığı iki kez halk katılım toplantısının gerçekleştirildiği, planın plan inceleme komisyonunca da değerlendirildiği ve mahkeme kararları uyarınca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  (Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü) ile Mülga Özel İdare Müdürlüğünce düzenlemelerin istenildiği anlaşılmıştır.

İlgi yazı doğrultusunda Başkanlığımızca dosyalar incelenmiş olup, 2011 yıllında I. Etap (Araştırma Raporu) ve II. Etap ( Taslak Plan) kabul işleminin yapıldığı ve süreç içerisinde özellikle sit kararlarında Mülga KTVKBK kararları ile sit aplikasyonlarının yapılarak il bütününde büyük değişiklikler olduğu tespit edilmiş olup, plan yapım işinin Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza planlama çalışmalarının son etabında devrolduğu anlaşılmıştır.

Bununla birlikte ihale süreci devam ederken  Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Yönetmeliklerde değişikliklere gidilerek Mekansl Planların plan yapımının dayanağı olan Plan

Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılarak 14.06.2014 tarihli Resmi Gazetede Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği yürürlüğe girmiştir. Bu Yönetmelikle 14.06.2014 tarihine kadar sürdürülen uygulamalarda yeniden değerlendirme konusu gündeme gelmiştir. Yapılan değerlendirmede yerleşik birçok kavramın yürürlükten kaldırılarak yeni uygulamaların getirildiği tespit edildiğinden tüm plan gösterimine ait çalışmalar yeniden ele alınmak zorunda kalınmış ve 30.03.2014 tarihinden itibaren 5216 sayılı kanuna göre de hareket etme zorunluluğu doğmuştur İlgili mevzuat değerlendirildiğinde;

 Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 4'üncü maddesinde;

“ Çevre Düzeni Planı” tanımının;

c) Çevre düzeni planı: Varsa mekânsal strateji planlarının hedef ve strateji kararlarına uygun olarak orman, akarsu, göl ve tarım arazileri gibi temel coğrafi verilerin gösterildiği, kentsel ve kırsal yerleşim, gelişme alanları, sanayi, tarım, turizm, ulaşım, enerji gibi sektörlere ilişkin genel arazi kullanım kararlarını belirleyen, yerleşme ve sektörler arasında ilişkiler ile koruma-kullanma dengesini sağlayan 1/50.000 veya 1/100.000 ölçekteki haritalar üzerinde ölçeğine uygun gösterim kullanılarak bölge, havza veya il düzeyinde hazırlanabilen, plan notları ve raporuyla bir bütün olarak yapılan planı,

i) Nazım imar planı: Mevcut ise çevre düzeni planının genel ilke, hedef ve kararlarına uygun olarak, arazi parçalarının genel kullanış biçimlerini, başlıca bölge tiplerini, bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunluklarını, çeşitli kentsel ve kırsal yerleşme alanlarının gelişme yön ve büyüklükleri ile ilkelerini, kentsel, sosyal ve teknik altyapı alanlarını, ulaşım sistemlerini göstermek ve uygulama imar planlarının hazırlanmasına esas olmak üzere, varsa kadastral durumu işlenmiş olarak 1/5.000 ölçekte, büyükşehir belediyelerinde 1/5000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte, onaylı halihazır haritalar üzerine, plan notları ve ayrıntılı raporuyla bir bütün olarak hazırlanan plan, olarak tanımlandığı anlaşılmıştır.

Yine aynı kanunun 38'inci maddesi ile “02.11.1985 tarihli ve 18916 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.” İfadesine yer verilmiş olup,

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun Geçici 1'inci maddesinde de “Büyükşehir belediyeleri, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç iki yıl içinde Büyükşehir’in 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planlarını yapar veya yaptırır” denilmektedir.  

Yukarıda ifade edilen tüm kanun ve yönetmelik hükümleri doğrultusunda yapılan değerlendirme sonucunda; 6360 sayılı Kanun, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre 1/25 000 ölçekli planın Çevre Düzeni planı olarak tanımlanamayacağı, son değişikliklerle birlikte 1/25000 ölçekli planın Nazım Plan olarak hazırlanmasının uygun olacağı anlaşıldığından ve sözleşmenin 53'üncü maddesi gereğince planın ve plan açıklama raporunun Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda 1/25000 ölçekli Nazım İmar planı olarak düzenlenmesi gerektiği kanaatine varıldığı ve imar planı onama yetkimizin bulunmadığı mevcut Korunan alanlara ait planlar ile Kültür ve Turizm Bölgelerinin mevcut planlarının hazırlanan planlara işlenerek plan onama sınırları dışında tutulmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir ve 1/25 000 ölçekli 2025 Muğla Nazım İmar Planı bu doğrultuda hazırlanmıştır.

Ayrıca 6360 sayılı kanuna istinaden yapılanma sürecinde plan taslağı ile ilgili İlçe Belediyeleri, sivil toplum örgütleri, tüm Daire Başkanlıkları ve meslek odaları ile plan üzerinde çalışmalar yapılmış ve ilave kurum görüşleri alınmıştır.


Kararın devamı için tıklayınız..

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu için tıklayınız..