Geri Tüm Meclis Kararları
T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No      :343                             

Karar Tarihi  :08/10/2015     

KONUSU:

Gündem

02/10/2015 tarihinde gönderilen 28 maddelik ana gündeme “Muğla Büyükşehir Belediyesi Otopark Yönetmeliği Uygulama Esasları’nın görüşülmesi” konusunun gündemin 2. Maddesine f olarak eklenmesine ve 13 maddenin 28. maddeden sonra 41. maddeye kadar ilave edilerek;

 1. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi a) Milas Belediyesi’nin 14/08/2015 tarih ve 21596 sayılı yazısı ile gönderdiği Evsel Katı Atık Toplama Taşıma Ücret Tarifesinin 27/10/2010 tarih ve 27742 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin belirlenmesinde Uyulacak usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi b) UKOME Genel Kurulunun almış olduğu karar doğrultusunda aracını değiştirmek amacıyla başvuruda bulunan plaka sahiplerine yeni bir vasıta alarak aynı plakayı yeni aldığı araca (180) gün içerisinde ilgili Trafik Tescil Şube Müdürlüğünden tescil ettirebilmesi için düzenlenecek olan “Ticari Plaka (S, T, TM) Trafikten Çekme Belgesi” ücretinin Ulaşım Dairesi Başkanlığının 2015 yılı gelir tarifesine eklenmesi hususunun görüşülmesi 

c) UKOME Genel Kurulunun almış olduğu, Muğla ilinde faaliyet gösteren Ticari Taksilerin Çalışma İzin Belgeleri (Ruhsatları) ile Servis Araçları Çalışma İzin Belgeleri (Ruhsatlarının) düzenlenmesi hususunda çalışma grubu oluşturulması konulu 12.06.2015 tarih ve 2015/3-92 sayılı kararı gereği, Ticari Taksi ve Servis araçlarına verilecek çalışma ruhsatı ücretlerinin Ulaşım Dairesi Başkanlığının 2015 yılı gelir tarifesine eklenmesi hususunun görüşülmesi ç) Muğla ilinde faaliyet gösteren trafik otoparklarının çalışma usul ve denetimlerinin sağlanması için komisyon oluşturulması ile ilgili UKOME Genel Kurulunun 09.01.2015 tarih ve 2014/4-222 Sayılı kararı gereği, trafik otoparklarının UKOME Genel Kurulundan izin alınması şartıyla faaliyette bulunabilmeleri için yerinde yapılacak inceleme ve tespit çalışmaları ile işletme için düzenlenecek olan “Trafik Otoparkı Çalışma İzin Belgesi” gibi işlemlere ait ücretlerin Ulaşım Dairesi Başkanlığının 2015 yılı gelir tarifesine eklenmesi hususunun görüşülmesi d) Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 2016 yılı performans programlarının görüşülmesi e) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü’nün prodüksiyon hizmetleri çekim tarifesinin 2015 yılı gelir tarifesine eklenmesi hususunun görüşülmesi f) Turizm Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı’nın 2015 Yılı Gelir Tarifesinin görüşülmesi 2. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi a) Ortaca İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Notu Değişikliğine ait 2 adet İtirazın görüşülmesi b) Ortaca İlçesi, Atatürk Mahallesi, 154 ada 2 parsel “Trafo Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesi c) Milas İlçesi İsmetpaşa Mahallesi tapunun 569 ada 102 parselinde kayıtlı taşınmaza ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesi ç) Menteşe İlçesi, Akçaova Mahallesi, Armutçuk Mevkii, 20 pafta, 513, 514, 515 ve 516 parseller “25 Tonluk Yer altı Galeri Tipi Patlayıcı Madde Deposu” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesi  d) Menteşe İlçesi, İkizce Mahallesi, Ekizceönü Mevkii, 12 pafta, 184 ve 185 nolu parsellere ilişkin “Güneş Enerji Santrali (GES)” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesi e) Milas İlçesi Dörttepe Mahallesi 5838 parsel 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesi f) Muğla Büyükşehir Belediyesi Otopark Yönetmeliği Uygulama Esasları’nın görüşülmesi 3. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Teşkilat Yapısı Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği' nin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmeliğin onaylanması hususunun görüşülmesi 4. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmeliğin onaylanması hususunun görüşülmesi 5.  Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmeliğin onaylanması hususunun görüşülmesi 6. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmeliğin onaylanması hususunun görüşülmesi 7. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin onaylanması hususunun görüşülmesi 8. 6360 sayılı Kanun gereği Valiliğimizce oluşturulan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu tarafından kapanan Köy ve Belde Belediyesi Tüzel Kişiliklerine ait paylaşıma konu edilen taşınmazların, ekte sunulan Taksim Listesi kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi Tüzel Kişiliği ile Yatağan Belediyesi Tüzel Kişiliği adına Medeni Kanunun 698. ve 699. Maddeleri gereğince paylaşılması ve Yatağan İlçesi Nebiköy Mahallesi, 1011 parsel numaralı, 500,00 m² yüz ölçümlü Kargir Bina ve Bahçesi niteliğindeki taşınmazın Yatağan Belediyesi Tüzel Kişiliğine tashihen devri hususunun görüşülmesi 9. 6360 sayılı Kanun gereği Valiliğimizce oluşturulan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu tarafından kapanan Köy ve Belde Belediyesi Tüzel Kişiliklerine ait paylaşıma konu edilen taşınmazların, ekte sunulan Taksim Listesi kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi Tüzel Kişiliği ile Ula Belediyesi Tüzel Kişiliği adına Medeni Kanunun 698. ve 699. Maddeleri gereğince paylaşılması hususunun görüşülmesi 10. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı hüküm ve tasarrufu altında bulunan İlimiz Seydikemer İlçesi Gerişburnu Mahallesi 142 ada 2 parsel numaralı 740,00 m² yüzölçümlü Arsa niteliğindeki taşınmazın “Depolama Alanı” olarak kullanılmak üzere Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e ve 75/d maddeleri gereğince, taşınmazın teslim edildiği tarihten itibaren 10 yıllığına, bedelsiz olarak tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi 11. Menteşe Belediye Encümeninin 30/09/2015 tarih 662 sayılı kararı kapsamında Menteşe İlçesi, Emirbeyazıt Mahallesi 582 ada, 53,  320,  323, 334 parsellerin tevhit, ifraz, park ve yola terki sonucunda oluşan ekli krokide (A), (B), (C) harfi ile gösterilen yerlerin Park, (D), (E), (F) harfi ile gösterilen yerlerin yol olarak terklerinin yapılması, ayrıca; Medeni Kanunun 698. ve 699. Maddeleri gereğince, 1 Ada 1, 2 parseller ve 2 Ada 1 parsel Müesser TÜRDÜ, 1 Ada 3 parsel, 5 Ada 1 parsel ve 6 Ada 1 parselin Muğla Büyükşehir Belediye Tüzel Kişiliği,  3 Ada 1 Parselin Sabahat TUNCAY vereseleri ve Ejder MUTLU, 3 Ada 2 parselin Ejder MUTLU, 4 Ada 1, 2, 3, 4 parsellerin Sabahat TUNCAY vereseleri adına taksim edilerek paylaşılması ve tescillerinin yapılması, Paylaşım sonucunda Muğla Büyükşehir Belediye Tüzel Kişiliğine bırakılan Menteşe İlçesi, Emirbeyazıt Mahallesi, 5 Ada 1 parsel ve Muğla Büyükşehir Belediye Tüzel Kişiliği adına tescilli İlimiz, Menteşe İlçesi, Akçaova Mahallesi, 9457.92 m² yüzölçümlü 136 Ada 1 nolu parselin Menteşe Belediye Tüzel Kişiliği adına tasihen devrinin yapılması hususunda, 5393 sayılı Belediye kanununun 18. ve 75/d maddesi uyarınca görüşülmesi 12. Mülkiyeti Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi adına kayıtlı olan İlimiz, Menteşe, İlçesi, Emirbeyazıt Mahallesi 432 Ada 243 parsel numaralı 10.500,00 m² lik 3.500.000,00TL Bedel üzerinden satışa çıkarılan taşınmazı Belediye Başkanlığımıza bağlı birimler tarafından kademe yeri olarak kullanılmak üzere 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 45. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi uyarınca satın alınması hususunun görüşülmesi      13. 6360 sayılı Kanun Kapsamında oluşturulan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu tarafından; İlçe Belediyesi ile kapanan Köy ve Belde Tüzel Kişiliklerine ait değerlendirilmeyen taşınmazların, Ek-1 de sunulan Taksim Listesi kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi Tüzel Kişiliği ile Fethiye Belediyesi Tüzel Kişiliği adına Medeni Kanunun 698. ve 699. Maddeleri gereğince taksim ve tescili yapılması  ve Ek-1 de sunulan Taksim Listesi kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza devri yapılan taşınmazlardan, Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün görev ve sorumluluk alanına giren ve Ek-2 Taşınmaz Devir Listesi’nde belirtilen taşınmazların, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e ve 75/d maddeleri uyarınca Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne devrinin yapılması hususlarının görüşülmesi 14. Fethiye Belediye Başkanlığı’nın 01/09/2015 tarih 97 sayılı Meclis Kararı ile Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza devri uygun görülen, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Spor Alanında kalan ilimiz, Fethiye ilçesi, Patlangıç mahallesi 2659 ada 1 parseldeki Fethiye Belediyesi Tüzel Kişiliğine ait hisselerin; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunun 45. Maddesi ve 5393 sayılı Belediye kanununun 18/e maddesince devir alınması ve parsel üzerinde bulunan diğer hissedarlara ait hisselerin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/u maddesine göre kamulaştırılması için 3194 sayılı İmar Kanunun 10. Maddesine göre beş yıllık İmar programına ek olarak alınması hususunun görüşülmesi 15. 6360 sayılı Kanun gereği Valiliğimizce oluşturulan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu tarafından kapanan Köy ve Belde Belediyesi Tüzel Kişiliklerine ait paylaşıma konu edilen taşınmazların ekte sunulan Taksim Listesi kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi Tüzel Kişiliği ile Datça Belediyesi Tüzel Kişiliği adına Medeni Kanunun 698. ve 699. Maddeleri gereğince paylaşılması hususunun görüşülmesi 16. Mülkiyeti hsissesi olan ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında ağaçlandırılacak (mezarlık) alan üzerinde kalması nedeniyle İlimiz, Bodrum ilçesi,Yalıkavak mahallesi 377 ada 9 numaralı 80.63 m2’lik taşınmazın, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesine göre satın alınması veya 18/u maddesine kamulaştırılması için beş yıllık İmar programına ek olarak alınması hususunun görüşülmesi 17. Mülkiyeti ½ hisse oranında Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Dalaman Belediyesi Tüzel Kişiliklerine kayıtlı Dalaman İlçesi,  Kargınkürü Mahallesi, 160 ada, 1 parsel numaralı 1448,72 m² yüz ölçümlü taşınmaz; Dalaman Belediye Encümeninin 18/09/2015 tarih 575 sayılı kararı ve eki krokiye göre İfraz işlemi sonucunda oluşan “A” ve “B” parsellerden; “A” ile gösterilen (İtfaiye hizmetlerinde kullanılan) parselin Muğla Büyükşehir Belediyesi Tüzel Kişiliği, “B” ile gösterilen (Fen İşleri Müdürlüğünce kullanılan) parselin Dalaman Belediyesi Tüzel Kişiliği adına ifraz yolu ile taksim edilerek Medeni Kanunun 698. ve 699. Maddeleri gereğince paylaşılması ve tescillerinin yapılması hususunda 5393 sayılı Belediye kanununun 18. ve 75/d maddesi uyarınca görüşülmesi 18. UKOME Kurulu’nun 24.06.2014 tarih ve 2014/1-17 sayılı ilgi kararı ile kurulan Muğla (Menteşe) – Yatağan – Milas (Milas-Bodrum Havalimanı) gidiş-dönüş, Muğla (Menteşe) – Ula – Köyceğiz – Ortaca – Dalaman (Dalaman Havalimanı) gidiş-dönüş, Bodrum-Milas (Milas-Bodrum Havalimanı) gidiş-dönüş, Fethiye-Dalaman (Dalaman Havalimanı) gidiş-dönüş, Marmaris – Köyceğiz – Ortaca – Dalaman (Dalaman Havalimanı) gidiş-dönüş belediye otobüs hattının kurularak işletilmesi Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nce alınan 08.07.2015 tarih ve 100 sayılı karar neticesinde havaalanlarına ulaşımın kolaylaştırılması, rekabet ortamı yaratılarak vatandaşlara sunulan hizmet kalitesinin artırılması amacıyla Büyükşehir ve bağlı kuruluşlarının sermayesinin %50’sinden fazlasına sahip olduğu MUTTAŞ (Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm Taşımacılık Ticari İşletmecilik İletişim Sanayi ve Ticaret A.Ş.)’a 31.12.2015 tarihine kadar geçici olarak 30.000 TL bedel karşılığında devir edilmiş olup; 2015 yılı sonu itibariyle sona erecek olan sürenin 01.01.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ve yıllık 30.000 TL bedel karşılığında (her yılın Ocak ayı TÜFE artış oranları da dikkate alınarak artırılması kaydıyla) ve Ocak ayı içerisinde tahsil edilmek üzere (5) yıl süre ile uzatılması hususunun görüşülmesi 19. Ulaşım Dairesi Başkanlığınca, yatay işaretleme çalışmalarında kullanılmak maksadıyla ihtiyaç duyulan 1 (bir) adet “Termoplastik (Sıcak) özellikli Yol Çizgi Makinesi”nin Devlet Malzeme Ofisi’nden satın alınması hususunun görüşülmesi          

20. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığımızca yürütülen Katma Değeri Yüksek Alternatif Tarım Ürünleri Projesi kapsamında Muğla İli genelinde 2015 yılı başında ücretsiz dağıtılan sertifikalı patates tohumlarından yüksek verim elde edilmesi nedeniyle çiftçilerimizden yüksek miktarda tohum talebi gelmektedir. Taleplerin hepsinin karşılanabilmesi ve tohum firmalarıyla yapılan görüşmelerde; Belediyemizin, tohumu çiftçilerimize göre çok daha uygun fiyattan alabileceği anlaşıldığından, dağıtımı yapılacak patates tohumu harcamasının % 50'sinin Belediyemiz bütçesinden, % 50'sinin ise çiftçi katkısı ile karşılanabilmesi ve çeşitlere göre ekli listedeki tohum fiyatlarının görüşülmesi 21. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev ve sorumlulukları başlıklı 7. Maddesi (i) bendi hükmü uyarınca yapılması planlanan katı atık düzenli depolama sahası yeri için; Bodrum ilçesi, Mumcular-Sazköy mahallesi, Asar Tepesi mevkiinde ekli haritada sınırları belirlenmiş olan yaklaşık 867.375,13m² büyüklüğündeki ormanlık alanın Muğla Büyükşehir Belediyesi adına tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi 22. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığımız tarafından 2015 yılı programı dahilinde uygulama projeleri tamamlanan Muğla Büyükşehir Belediyesi- Bodrum İlçesi MumcularSazköy Mahallesi Asar Tepesi Mevkii üzerine yapılacak olan Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi inşaatının çevrenin daha etkin korunması amacıyla yapım ihalelerinin 2015 yılı içerisinde yapılması zarureti doğmuş olup; Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığının 2015 Yılı Bütçesinde yer almayan söz konusu Katı Atık Düzenli Depolama Sahalarının inşaatlarının Kamu İhale Kanunun 62. Maddesinin (a) bendi hükmüne istinaden, yıllara yaygın olarak yapılması ve bahse konu yapım işi için 2015 yılında 3.000.000,00TL ödenek programlanmış olup, 2016 yılı için 24.210.000,00TL ve ödeneklerin Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Bütçelerine tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi  23. Milas İlçesi, Hacıilyas Mahallesi, 353 ada, 26, 27, 28, 29, 32, 34, 96, 113 parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hususunun görüşülmesi 24. Menteşe İlçesi, Emirbeyazıt Mahallesi, 364 ada, 44, 45 ve 46 parseller 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği hususunun görüşülmesi 25. Seydikemer İlçesi, Devlet Karayolu’na ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hususunun görüşülmesi 26. Milas İlçesi, Hayıtlı Mahallesi 1026 ada 4 ve 1027 ada 1-2-3 nolu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği hususunun görüşülmesi 27. Milas İlçesi, Hayıtlı Mahallesi 1026 ada 4 ve 1027 ada 1-2-3 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hususunun görüşülmesi 28. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği hususunun görüşülmesi 29. İlimiz, Datça  ilçesi, Reşadiye mahallesi 547 ada 11, 23 ada 3, 4 ve 6 numaralı parsellerin, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesi gereğince imar uygulamasının yapılması ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/u maddesine kamulaştırılması için 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 10. maddesine göre beş yıllık İmar programına ek olarak alınması hususunun görüşülmesi 30. Ekte sunulan taksim listesi kapsamında taşınmazların Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Dalaman Belediyesi arasında paylaşılması hususunun görüşülmesi 31. Seydikemer İlçe Belediye Başkanlığı’nın 2015 yılı bütçesinde bütçe içi aktarma yapılması hususunun görüşülmesi 32. Muğla Büyükşehir Belediyesi İlan ve Reklam Uygulama Yönetmeliği’nin Geçici 2. Maddesinde “Bu yönetmelik hükümlerine aykırı olan daha önce izin alınmış ilan ve reklam panoları, levha ve reklam kuleleri vb. için ilgili belediyesince sözleşme ile verilmiş olan izinler, sözleşmede yazılan süre sonuna kadar geçerlidir. Bu geçerlilik süresi hiçbir suretle bir yılı geçemez.” ifadesindeki zaman süresi 14 Ekim 2015 tarihinde son bulmakta olduğundan, geçerlilik süresinin 31 Aralık 2016 tarihine kadar uzatılması hususunun görüşülmesi 33. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’na bağlı Şube Müdürlüklerince arazi çalışmalarında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 1 (bir) adet çift kabin pikabın Devlet Malzeme Ofisi’nden 237 Sayılı Taşıt Kanunun 10. Maddesi (Değişik: 17.09.2004 - 5234/4 md)  gereğince temini hususunun görüşülmesi 34. Milas İlçesi, Ekinanbarı Mahallesi, 1166 (yeni 121 ada 46) parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hususunun görüşülmesi 35. Menteşe İlçesi, Muslihittin Mahallesi, 690 ada, 280 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hususunun görüşülmesi 36. Bodrum İlçesi, Turgutreis Mahallesi, 3983 nolu parsele ilişkin “Akaryakıt ve LPG Servis İstasyonu” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı hususunun görüşülmesi 37. Milas İlçesi, Gümüşlük-Burgaz Mahalleleri, 79 ada 298 nolu parselde “Katı Atık Bertaraf Tesisi ile Düzenli Depolama Tesisi” amaçlı 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı hususunun görüşülmesi 38. Milas İlçesi, Gümüşlük-Burgaz Mahalleleri, 79 ada 298 nolu parselde “Katı Atık Bertaraf Tesisi ile Düzenli Depolama Tesisi” amaçlı 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı hususunun görüşülmesi 39. Milas İlçesi, Menteş Mahallesi, Suluyer Mevkii, 56 parsel sayılı taşınmazın “Özel Eğitim Tesisi Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifi hususunun görüşülmesi 40. Milas İlçesi, Menteş Mahallesi, Suluyer Mevkii, 56 parsel sayılı taşınmazın “Özel Eğitim Tesisi Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi hususunun görüşülmesi 41. Fethiye İlçesi, İncirköy Mahallesi, Beyköy Mevkii, 2311 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hususunun görüşülmesi  41 maddelik gündem OYBİRLİĞİ İLE KABUL EDİLMİŞTİR.