Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :345                              

Karar Tarihi  :11/08/2016                  

KONUSU:

         İlimiz Menteşe İlçesi Akçaova Mahallesi 102 ada 1 parsel numaralı 9.739,40 m2 yüzölçümlü taşınmazın muhammen bedelinin Belediye Başkanlığımız ile birlikte tespit edilerek Maliye Hazinesine ait 1955/2400 (7.933,55 m2) hissesini satın alan özel/tüzel kişiliğe, Büyükşehir Belediyesi Tüzel Kişiliğine ait 89/480 (1.805,85 m2) hissesinin ihale bedeli üzerinden 3194 sayılı İmar Kanunu 17. maddesinin 3. bendi kapsamında satılması hususunda, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi uyarınca karar alınması hususunun görüşülmesi   

         Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 03/08/2016 tarihli ve 47720051-301.01-2230 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.