Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :36                             

Karar Tarihi :15/04/2014                

KONUSU:

DEVİR, TASİYE KOMİSYON KARARI İLE İLGİLİ MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANINA YETKİ VERİLMESİ

6360 Sayılı On dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve 27 ilçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 1. Maddesinin 1. Fıkrası hükmüne göre oluşan Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu 12/02/2014 -07/03/2014 tarihleri arasında toplanmış ve İl Belediyesi, İl Özel İdaresi, İlçeler, Belde ve Köylerin mevcut personelini, taşınır ve taşınmazlarını, iş makineleri ve diğer taşıtları ile kamu kurum ve kuruluşlarına olan alacak ve borçlarını ilgisine göre paylaşımını yapmıştır.

                Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu Başkanlığının 20/03/2014 Tarihli kararında “Komisyonumuzun görevinin sona ereceği tarihten sonra taşınmaz mallar ile ilgili ortaya çıkabilecek hatalı devir ve paylaştırma işlemlerinin; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanununun 45. Maddesi, 5393 sayılı belediye Kanununun 75/d maddesi ve konu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre ilgili Belediyeler arasında yetkili kurulların kararları ile gerekli düzeltme ve devir işlemlerinin yapılması gerektiğine,

                Personel, taşınır mal, taşıt, iş makinesi, hak-alacak ve borçlar ve şirket hisseleri ile ilgili devirlerde olası hatalı uygulamalar ise; bilindiği gibi ilgili belediyeler arasında yapılacak koordinasyon ile yine 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununda bulunan yetkiler çerçevesinde gerekli devir ve düzeltmelerin yapılması gerektiğine” şeklinde karar alınmıştır.

5216 Sayılı Yasanın 28. Maddesi; “Belediye Kanunu ve diğer ilgili Kanunların bu kanuna aykırı olmayan hükümleri ilgisine göre büyükşehir (DEĞİŞİK İBARE RGT: 06.12.2012 RG NO: 28489 KANUN NO: 6360/12 ) ve ilçe belediyeleri hakkında da uygulanır.” Hükmünü amir bulunmaktadır.

5393 Sayılı Kanunun Diğer kuruluşlarla ilişkiler başlıklı 75. Maddesi: “Belediye, belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda;

a) Mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iş, işin yapımını üstlenen kuruluşun tâbi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.

b) Mahalli idareler ile merkezi idareye ait asli görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla gerekli ayni ihtiyaçları karşılayabilir, geçici olarak araç ve personel temin edebilir.

d) Kendilerine ait taşınmazları, asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir…”  Hükmünü amir bulunmaktadır.

            5216 Sayılı Kanunun 28. Madde hükmü gereğince,  5393 Sayılı Kanunun 75. Madde hükmünde geçen hususlarda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.