Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 361                             

Karar Tarihi   : 15/12/2017                

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

        c) Yatağan İlçesi, Kavak Mahallesi, İnarderesi Mevkii, 175 ada, 1 ve 2 parselleri kapsayan planlama alanı için “ 800 kw kurulu gücünde Güneş Enerji Santrali” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.

        İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29.11.2017 tarihli raporunda;

29.11.2017 tarihinde saat 14.00’de Emirbeyazit Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 07.11.2017 tarih ve 36521862-310.01.03-6900 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 09.11.2017 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “Yatağan İlçesi, Kavak Mahallesi, İnarderesi Mevkii, 175 ada, 1 ve 2 parselleri kapsayan planlama alanı için “ 800 kw kurulu gücünde Güneş Enerji Santrali” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 07.11.2017 tarih ve 36521862-310.01.03-6900 sayılı yazısında;