Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 364                             

Karar Tarihi   : 15/12/2017                

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

         e) İlimiz Yatağan İlçesi, Hisarardı Mahallesi, Çukuryazkır  Mevkii'nde yer alan mülkiyeti özel şirkete ait tapuda 8, 9 pafta 1902 ve 1903 parsellere 999 kW (0.99 MW) kurulu gücünde “Güneş Enerji Santrali”  ve 1902 ve 1903 nolu parsellere ulaşım sağlamak amacıyla 1914 nolu kadastro parselinden “10 m.’lik Taşıt Yolu”  amaçlı toplam 25.265,36 m2 büyüklüğündeki alanda teklif edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının, 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 Sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.

        İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29.11.2017 tarihli raporunda;

29.11.2017 tarihinde saat 14.00’de Emirbeyazit Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 09.11.2017 tarih ve 53618066-310.01.02-6947 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 09.11.2017 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “İlimiz Yatağan İlçesi, Hisarardı Mahallesi, Çukuryazkır  Mevkii'nde yer alan mülkiyeti özel şirkete ait tapuda 8, 9 pafta 1902 ve 1903 parsellere 999 kW (0.99 MW) kurulu gücünde “Güneş Enerji Santrali”  ve 1902 ve 1903 nolu parsellere ulaşım sağlamak amacıyla 1914 nolu kadastro parselinden “10 m.’lik Taşıt Yolu”  amaçlı toplam 25.265,36 m2 büyüklüğündeki alanda teklif edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının, 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 Sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

     İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 09.11.2017 tarih ve 53618066-310.01.02-6947 sayılı yazısında;