Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 37                               

Karar Tarihi  : 09/02/2017                 

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

          a) Menteşe İlçesi, Cedit Mahallesi, N20-c-08-c-2-d pafta, 1412 parselde yer alan, Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü tarafından Adalet Bakanlığı (Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü) ’na tahsisli, 4230,80 m2 yüzölçümlü taşınmaza ilişkin hazırlanan “Resmi Kurum Alanı (Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Hizmet Alanı) amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddesi uyarınca görüşülmesi.

          İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 30.01.2017 tarihli raporunda;

        30/01/2017 tarihinde saat 13:30’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 23/12/2016 tarih ve 36521862-310.01.04-7363 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 12.01.2017 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “Menteşe İlçesi, Cedit Mahallesi, N20-c-08-c-2-d pafta, 1412 parselde yer alan, Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü tarafından Adalet Bakanlığı (Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü) ’na tahsisli, 4230,80 m2 yüzölçümlü taşınmaza ilişkin hazırlanan “Resmi Kurum Alanı (Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Hizmet Alanı) amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddesi uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

       İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 23/12/2016 tarih ve 36521862-310.01.04-7363 sayılı yazısında;