Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :371                        

Karar Tarihi   :08/09/2016            

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

          f) İlimiz Menteşe İlçesi, Çırpı Mahallesi, tapunun 125 Ada, 1 Parselinde yer alan mülkiyeti T Dinamik Enerji Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. adına kayıtlı toplam 18.521,66 m2 yüzölçümlü kadastro parseli üzerine; 1 parselin tamamında (1/a Bölgesi 499 kW ve 1/b Bölgesi 499 kW) toplam 998 Kw (0,998 MW) kurulu gücünde “Güneş Enerji Santrali” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının, Büyükşehir Belediye Meclisimizin 14.04.2016 tarih ve 146 sayılı meclis kararınca onaylanan Güneş Enerji Santrali Projelerinin Yer Seçimine İlişkin İlke ve Esaslar kapsamında değerlendirilerek 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca görüşülmesi

         İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 24.08.2016 tarihli raporunda;    

         24/08/2016 tarihinde saat 14.00’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 05/08/2016 tarih ve 53618066-310.01.02-4835 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 11.08.2016 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “İlimiz Menteşe İlçesi, Çırpı Mahallesi, tapunun 125 Ada, 1 Parselinde yer alan mülkiyeti T Dinamik Enerji Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. adına kayıtlı toplam 18.521,66 m2 yüzölçümlü kadastro parseli üzerine; 1 parselin tamamında (1/a Bölgesi 499 kW ve 1/b Bölgesi 499 kW) toplam 998 Kw (0,998 MW) kurulu gücünde “Güneş Enerji Santrali” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının, Büyükşehir Belediye Meclisimizin 14.04.2016 tarih ve 146 sayılı meclis kararınca onaylanan Güneş Enerji Santrali Projelerinin Yer Seçimine İlişkin İlke ve Esaslar kapsamında değerlendirilerek 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

            İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 05/08/2016 tarih ve 53618066-310.01.02-4835 sayılı yazısında;