Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :372                        

Karar Tarihi   :08/09/2016             

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

          g) İlimiz, Menteşe İlçesi, Çırpı Mahallesi, tapunun 125 Ada, 6, 7, 8 ve 12 Parsel numaralarında yer alan mülkiyeti T Dinamik Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına kayıtlı toplam 45.184,30 m2 yüzölçümlü kadastro parselleri; dört bölgeye (A, B, C, D bölgeleri) ayrılarak her bir bölgede 499 kW olmak üzere toplam 1996 kW (1,996 MW) kurulu gücünde “Güneş Enerji Santrali” amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca görüşülmesi

         İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 24.08.2016 tarihli raporunda;    

         24/08/2016 tarihinde saat 14.00’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 05/08/2016 tarih ve 53618066-310.01.02-4836 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 11.08.2016 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “İlimiz, Menteşe İlçesi, Çırpı Mahallesi, tapunun 125 Ada, 6, 7, 8 ve 12 Parsel numaralarında yer alan mülkiyeti T Dinamik Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına kayıtlı toplam 45.184,30 m2 yüzölçümlü kadastro parselleri; dört bölgeye (A, B, C, D bölgeleri) ayrılarak her bir bölgede 499 kW olmak üzere toplam 1996 kW (1,996 MW) kurulu gücünde “Güneş Enerji Santrali” amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

       İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 05/08/2016 tarih ve 53618066-310.01.02-4836 sayılı yazısında;