Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :373                        

Karar Tarihi  :08/09/2016             

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

          h) Bodrum İlçesi, Konacık Mahallesi, Açıkkırlar Mevkii, 366 ada, 12 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın doğu cephesinde ve 13 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın kuzey cephesinde imar adası kenarının yeniden düzenlenmesine yönelik Konacık Revizyon İlave Uygulama İmar Planının N18-C-23-B-2-B imar paftasında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı kanunun 8/b ile 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi

         İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 24.08.2016 tarihli raporunda;    

         24/08/2016 tarihinde saat 14.00’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 05/08/2016 tarih ve 36521862-310.99-4830 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 11.08.2016 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “Bodrum İlçesi, Konacık Mahallesi, Açıkkırlar Mevkii, 366 ada, 12 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın doğu cephesinde ve 13 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın kuzey cephesinde imar adası kenarının yeniden düzenlenmesine yönelik Konacık Revizyon İlave Uygulama İmar Planının N18-C-23-B-2-B imar paftasında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı kanunun 8/b ile 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

            İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 05/08/2016 tarih ve 36521862-310.99-4830 sayılı yazısında;