Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :374                                      

Karar Tarihi  :08/10/2015

KONUSU:

Ulaşım Dairesi Başkanlığınca, yatay işaretleme çalışmalarında kullanılmak maksadıyla ihtiyaç duyulan 1 (bir) adet “Termoplastik (Sıcak) özellikli Yol Çizgi Makinesi”nin Devlet Malzeme Ofisi’nden satın alınması hususunun görüşülmesi

Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın 30/09/2015 tarihli ve 27573494-801.99-7806 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Ulaşım Daire Başkanlığınca, yatay işaretleme çalışmalarında kullanılmak maksadıyla 1 (bir) adet “Termoplastik (Sıcak) özellikli Yol Çizgi Makinesi”nin Devlet Malzeme Ofisinden satın alınmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Söz konusu aracın satın alınabilmesi için yazımızın Meclise havalesini;  Arz ederim.  Denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

Ulaşım Dairesi Başkanlığınca, yatay işaretleme çalışmalarında kullanılmak maksadıyla ihtiyaç duyulan 1 (bir) adet “Termoplastik (Sıcak) özellikli Yol Çizgi Makinesi”nin Devlet Malzeme Ofisi’nden satın alınmasına 237 Sayılı Taşıt Kanunun 10. Maddesi (Değişik: 17.09.2004 - 5234/4 md) gereği Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.