Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 38                              

Karar Tarihi  : 09/02/2017                

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

          b) Bodrum İlçesi, Konacık Mahallesi, 192 ada, 82 nolu imar parseli üzerindeki “Ticaret Alanı” kullanımının iptal edilerek “Belediye Hizmet Alanı” düzenlenmesi amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine ait teklif dosyamızın 5216 sayılı Kanunun 7/b ve 7/c maddeleri ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca görüşülmesi.

          İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 07.02.2017 tarihli raporunda;

          07.02.2017 tarihinde saat 14:00’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 30.12.2016 tarih ve 53618066-310.01.04-7487 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 12.01.2017 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “Bodrum İlçesi, Konacık Mahallesi, 192 ada, 82 nolu imar parseli üzerindeki “Ticaret Alanı” kullanımının iptal edilerek “Belediye Hizmet Alanı” düzenlenmesi amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine ait teklif dosyamızın 5216 sayılı Kanunun 7/b ve 7/c maddeleri ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

       İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 30.12.2016 tarih ve 53618066-310.01.04-7487 sayılı yazısında;