Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No      :380                        

Karar Tarihi  :08/10/2015

KONUSU:

Muğla Büyükşehir Belediyesi İlan ve Reklam Uygulama Yönetmeliği’nin Geçici 2. Maddesinde “Bu yönetmelik hükümlerine aykırı olan daha önce izin alınmış ilan ve reklam panoları, levha ve reklam kuleleri vb. için ilgili belediyesince sözleşme ile verilmiş olan izinler, sözleşmede yazılan süre sonuna kadar geçerlidir. Bu geçerlilik süresi hiçbir suretle bir yılı geçemez.” ifadesindeki zaman süresi 14 Ekim 2015 tarihinde son bulmakta olduğundan, geçerlilik süresinin 31 Aralık 2016 tarihine kadar uzatılması hususunun görüşülmesi

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 07/10/2015 tarihli ve 82848858-841.02.17-2264 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız..