Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :38                            

Karar Tarihi :15/04/2014                

KONUSU:

5216 SAYILI KANUNUN 7. MADDESİNİN 1. FIKRASININ (S) BENDİNDEKİ GÖREVLERİN İLÇE BELEDİYELERİNE DEVRİ

5216 Sayılı Yasanın 7. Maddesinin 1. Fıkrasında Büyükşehir Belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları 2. Fıkrasında ise ilçe belediyelerine devredebileceği görevleri sayılmıştır.

5216 Sayılı Yasanın 1. Fıkrasının (s) bendi: “Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, işlettirmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.” Hükmünü amir bulunmaktadır.

 Aynı maddenin ikinci fıkrası: “Büyükşehir belediyeleri birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen yetkilerini, imar planlarına uygun olarak kullanmak ve ilgili belediyeye bildirmek zorundadır. (DEĞİŞİK CÜMLE RGT: 06.12.2012 RG NO: 28489 KANUN NO: 6360/7 Büyükşehir belediyeleri birinci fıkranın (l), (s), (t) bentlerindeki görevleri ile temizlik hizmetleri ve adres ve numaralandırmaya ilişkin görevlerini belediye meclisi kararı ile ilçe belediyelerine devredebilir, birlikte yapabilirler.” Hükmünü amir bulunmaktadır.