Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 381                   

Karar Tarihi : 15/12/2017        

KONUSU:


      2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

       o. Marmaris İlçe Belediyesi’nin Evsel Katı Atık Tarife Raporunun 27/10/2010 tarih ve 27742 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi.

        Plan ve Bütçe Komisyonunun 24.11.2017 tarihli raporunda;

Plan ve Bütçe Komisyonu 24/11/2017 tarihinde saat 14:00’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 Nolu Hizmet Binasında toplandı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın 06/11/2017 tarih ve 3507 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan ve Büyükşehir Belediye Meclisimizin 09/11/2017 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen Marmaris Belediyesi’nin 30/10/2017 tarih ve E.16721 sayılı yazısı ile gönderdiği “Evsel Katı Atık Tarife Raporunun 27/10/2010 tarih ve 27742 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi” konusu komisyonumuzca 5393 sayılı Kanunun 18/f maddesi kapsamında değerlendirilmiş ve Meclise sunulduğu şekilde, aşağıda belirtildiği gibi kabulü oybirliği ile uygun bulunmuştur.