Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :383                        

Karar Tarihi   :08/09/2016             

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

          p) İlimiz, Menteşe İlçesi, Emirbeyazıt Mahallesi, tapunun 36 pafta, 379 ada, 1 numaralı parselinde kayıtlı 7031,89 m2 yüzölçümlü alanda “Ticaret Alanı + Yeraltı Otopark Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının 5216 sayılı kanunun 7/b ve 7/c bendleri, 3194 sayılı Kanunun 8. Maddeleri ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 21’inci maddesi 2 fıkrası uyarınca görüşülmesi

          İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 02.09.2016 tarihli raporunda;   

          02/09/2016 tarihinde saat 13.30’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 11/08/2016 tarih ve 53618066-310.01-4920 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 11.08.2016 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “İlimiz, Menteşe İlçesi, Emirbeyazıt Mahallesi, tapunun 36 pafta, 379 ada, 1 numaralı parselinde kayıtlı 7031,89 m2 yüzölçümlü alanda “Ticaret Alanı + Yeraltı Otopark Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının 5216 sayılı kanunun 7/b ve 7/c bendleri, 3194 sayılı Kanunun 8. Maddeleri ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 21’inci maddesi 2 fıkrası uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

       İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 11/08/2016 tarih ve 53618066-310.01-4920 sayılı yazısında;