Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :396                              

Karar Tarihi  :13/10/2016                  

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

        b)Milas İlçesi, Hayıtlı Mahallesi, 246 ada, 585 numaralı imar parselinde, Milas Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı adına kayıtlı taşınmazda, Milas Revizyon Nazım İmar Planının N19-B-16-C imar paftasında hazırlanan “Ticaret-Turizm-Konut Alanı (TİCTK)”na yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı kanunun 8/b ile 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi  

         İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 05/08/2016 tarih ve 36521862-310.99-4831 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;