Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :399                              

Karar Tarihi   :13/10/2016                  

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

       d)Yatağan İlçesi, Şeref Mahallesi, Eren Mevkii, 4 pafta 508 nolu toplam 39.010,00 m2 yüzölçümlü kadastro parseli üzerine farklı şirketler tarafından A, B, C ve D Bölgesine ayrılarak teklif edilen “Güneş Enerji Santrali” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddesi uyarınca görüşülmesi  

         İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 07/09/2016 tarih ve 36521862-310.01.03-5416 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;