Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :401                                   

Karar Tarihi   :13/10/2016                       

KONUSU:

      2.     Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

b) 5393 sayılı Belediye Kanununun 41’inci maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9’uncu maddesine göre hazırlanan Muğla Büyükşehir Belediyesi 2017 Yılı Performans Programının görüşülmesi

          Plan ve Bütçe Komisyonunun 21.09.2016 tarihli raporunda;