Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :40                  

Karar Tarihi :10/02/2015    

KONUSU:

 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYON RAPORLARI

       ç) FETHİYE KARAÇULHA MAHALLESİ 665 NOLU TAŞINMAZA İLİŞKİN TİCARET ALANI AMAÇLI NAZIM İMAR PLANI TALEBİ                                                                                                         

   İmar ve Bayındırlık Komisyonun 30/01/2015 tarih ve bila sayılı raporu;      

            İlgi: 30/01/2015 tarihinde saat 11.00’de Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 12/01/2015 tarih ve 36521862-310.01-49 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 13.01.2015 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen "Fethiye Karaçulha Mahallesi 665 nolu taşınmaza ilişkin Ticaret Alanı amaçlı Nazım İmar Planı talebi" konusu görüşüldü.

            İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısında; 

“27.11.2014 tarihli dilekçe ve eklerinde, İlimiz Fethiye İlçesi, Esenköy Mahallesi, Gökalan Mevkiindeki Çevre Yolu Kenarında tapuda 665 numaralı parsel kayıtlı 6.332,00m2 yüz ölçümlü taşınmazın “Ticaret Alanına” dönüştürülmesine dair Karaçulha Belediyesinin 03.03.2014 tarih ve 24 sayılı kararının bulunduğu, ancak bu süreçte 6360 sayılı Kanunun geçici 1.maddesi gereği Fethiye Belediyesinin oluru alınması gerekirken yerel seçimler nedeniyle Fethiye Belediye Başkanlığının da tüzel kişiliğinin değişmesi nedeniyle onay sürecinin tamamlanamadığı, onay yetkisinin Başkanlığımıza geçtiğinin ifade edildiği belirtilerek Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği kapsamında hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave Nazım İmar Planın onaylanması talep edilmektedir.

Söz konusu 665 nolu parselin onaylı 1/100 000 ölçekli Aydın Muğla Denizli Çevre Düzeni Planındaki 8.29 numaralı Karayolları Kenarında veya Diğer Kara Ulaşım Güzergâhlarında Yapılacak Yapı ve Tesisler hakkındaki plan hükümleri çerçevesinde hazırlandığı anlaşılmaktadır.

Bu kapsamda Ticaret Alanı amaçlı imar planı değişikliği yapılmasına esas ilgili kurumlara görüş sorulduğu, 

AYDEM Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin 25.12.2012 tarih ve 6952 sayılı yazısı ile “ … her 12.000 m2 alana ana yola cepheli 4*8=32 m2 ebadında trafo binası yeri ayrılması ile Kuruluşumuz Proje ve Tesis Yöneticiliğinin görüşü alınarak belirlenecek yerde bu bölgenin elektrifikasyonu için gereken 1 adet trafo binası yerinin ayrılması ve her türlü resmi işlemler için gerekli harç ve masraflarının tarafınıza ait olması ve bu bina çevresinde yapılacak yapıların gerekli çekme mesafesinin temin edilmesi koşulu ile söz konusu alan üzerinde uygulama imar planı çalışması yapılmasında Müdürlüğümüzce herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.” denilmektedir, 

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nün 05.03.2014 tarih ve 2613 sayılı yazısı ile “…..Kuru Marjinal Tarım Arazisi(KTA)” olarak değerlendirildiği ve “5403 sayılı Toprak Koruma Arazisi Kullanım Kanununun 13. Maddesi gereğince  “Ticaret Alanı” amaçlı planlama çalışması yapmak üzere Tarım dışı amaçla kullanılması uygun görülmüştür.” denilmektedir,

Mülga  Muğla İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nün 07.11.2012 tarih ve 21853 sayılı yazısında “….müdürlüğümüz tarafından yapılmış herhangi bir sulama tesisimiz yoktur.” denilmektedir.

Karayolları Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğü 131.Şube Müdürlüğü’nün 18.03.2014 tarih ve 91203 sayılı ve12.12.2014 tarih ve 212811 sayılı yazıları ile “ …2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun 37, 38, 39, 40 ve41. Maddeleri uygun olarak çalışma yapılmalıdır.”denilmektedir,

Fethiye Müze Müdürlüğü’nün 08.10.2012 tarih ve 1289 sayılı yazı ekindeki raporunda “…. 665 nolu parselin amaç doğrultusunda işlem yapılmasında 2863 sayılı yasa gereği sakınca olmadığı görüşü ve kanısındayız.” denilmektedir.

 Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü’nün 30.11.2012 tarih ve 434 sayılı yazısı ile “ … 665 nolu parselde yapılacak ticari alanı uygulama imar planı çalışması yapılmasında 6831 sayılı Kanunun Orman Kanunun açısından sakınca bulunmamaktadır.” denilmektedir.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün  07.11.2012 tarih ve 11978 sayılı yazı ile “……arazinin 1/100 000 ölçekli  Aydın Muğla Denizli Çevre Düzeni Planında yaklaşık olarak “Sulama Alanı”, “Tarım Alanı”, ve “Orman Alanı” kullanımında kalmakta olduğu, bahsi geçen alanda yapılması talep edilen imar planı çalışmalarının 1/100 000 ölçekli Aydın Denizli Muğla Çevre Düzeni Planındaki kullanım kararları, plan notları ile “Plan Yapımına Esaslara Dair Yönetmelik” hükümleri, şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Söz konusu imar planı notlarına “ uygulama projelerinin yürürlükte olan ÇED Yönetmeliğinin Ek-I VE Ek-II listeleri kapsamında olması durumunda “ Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” veya “çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı alınmadıkça bu projelere hiçbir teşvik, onay izin yapı ve kullanım ruhsatı verilemez, proje için yatırıma başlanamaz” ibaresi konulması ve planlama alanında yapılması düşünülen faaliyetler ile ilgili olarak çevre değerinin korunması açısından 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin ilgili hükümlerine uyulması ve meri mevzuat uyarınca ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.” denilmektedir.

DSİ 21. Bölge Müdürlüğü’nün 04.03.2014 tarih ve 131760 sayılı yazısı ile “… 14.02.2014 tarihinde yerinde yapılan incelemeler neticesinde söz konusu 665 no.lu parselin sulanabilir arazi olma özelliğini kaybettiği tespit edilmiştir.” denilmektedir,

Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 05.12.2014 tarih ve 2876 sayılı yazısı ile “ taşınmazın sit sınırları dışında kaldığı ve yüzeyinde 2863 sayılı Kanun Kapsamında kalan herhangi bir kültür varlığına rastlanılması durumunda çalışmaların durdurularak Müze Müdürlüğüne ve/veya Müdürlüğümüze haber verilmesi koşuluyla söz konusu taşınmazda imar planı çalışması yapılmasında sakınca bulunmamaktadır” denilmektedir.

İller Bankası Anonim Şirketince “14.11.2011 tarihinde onaylanan İmara Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporuna uyulacaktır.

ÖA.5.1 Alanlarda planlama aşamasında düşük yoğunluklu ve az katlı yapılaşma önerilmekle birlikte yüksek katlı yapılaşmaya gidilmesi durumunda uygun inşaat ve zemin iyi iyileştirme teknikleri kullanılarak, doğacak risklere karşı tedbirler alınacaktır. ”denilmektedir.

Fethiye Belediye Başkanlığı’nın 30.12.2014 tarih ve 11907 sayılı yazısında “…665 nolu parselle ilgili yapılan incelemede mülga Karaçulha Belediye Başkanlığınca 26.02.2014 tarih ve 00031/14 sayılı Yapı Ruhsat ve 21.03.2014 tarih ve 00045/14 sayılı Yapı Kullanma Belgesi düzenlenmiş belge vardır.” denilmektedir.

Dosyasında mahallinde ve onaylanan mevcut ve yürüklükte olan imar planı ile birlikte yapılan inceleme neticesinde; Teklif planda 9 adet plan hükmü getirilmiş olup;

1-Plan onama sınırı içerisinde öngörülen yol, meydan, yeşil alanlar ve otopark gibi kamu yararına ayrılan yerler bedelsiz olarak tapuda ter edilmeden inşaat ruhsatı verilemez. İmar uygulaması planın bütününde aynı zamanda yapılacaktır. İmar uygulaması aşamasında mülkiyet aplikasyon krokisindeki koordinat değerleri ile rapor ekinde verilen sayısal ortamda hazırlanmış değerler esas alınacaktır.

2-Elektrik, su, kanalizasyon, haberleşme tesisi v.b. teknik altyapı tesislerine ait projelerle ilgili kuruluşlarca onaylanmadan inşaat ruhsatı, bu tesislerin tamamı bitirilmeden kullanma ruhsatı verilemez.

3-Yapılarda çatı katı yapılamaz. Sığınak Yönetmeliği ve Otopark Yönetmeliği Hükümlerine uyulacaktır.

4-Yapılarda “Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar HakkındaYönetmelik” hükümlerine uyulacaktır. İller Bankasınca 14.11.2011 tarihinde onaylanan İmara Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu sonuç ve önerilerine uyulacaktır. ÖA.5.1 Alanlarda planlama aşamasında düşük yoğunluklu ve az katlı yapılaşma önerilmekle birlikte yüksek katlı yapılaşmaya gidilmesi durumunda uygun inşaat ve zemin iyi iyileştirme teknikleri kullanılarak, doğacak risklere karşı tedbirler alınacaktır.

5-Binalara kot binanın oturacağı tabii zemin ortalamasından verilecektir.

6-2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve “Karayolu Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesislere İlişkin Yönetmelik” hükümleri geçerlidir.

7-(T1)Ticaret Alanlarında: Karayolu kenarında ve diğer kara ulaşım güzergahlarında, mevzuata uygun olmak koşulu ile Konaklama Tesisi, Yeme İçme Tesisi, v.b. gibi Karayollarına hizmet verecek Tesisler ile Ticarete Yönelik Mağazalar yer alabilir.

Emsal:0.50 Hmax:9.50 m.(3 kat) dır.Yapı yaklaşma mesafeleri komşudan 5 m. ve 12 m.’lik araç yolundan 13 m.’dir.  Min ifraz 2000,00 m2’dir.

8- Uygulama projelerinin yürürlükte olan ÇED Yönetmeliğinin Ek-I VE Ek-II listeleri kapsamında olması durumunda “ Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” veya “çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı alınmadıkça bu projelere hiçbir teşvik, onay izin yapı ve kullanım ruhsatı verilemez.

9-Plan onama sınırları içerisinde onaylı 1/100 000 ölçekli Aydın Muğla Denizli Çevre Düzeni Planı, plan hükümleri, 3194 sayılı İmar Kanunu ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği ile ilgili yönetmelik hükümleri geçerlidir.” şeklindedir.

Yapılan plan teklifine ilişkin parsel sınırları içerisinde 26.02.2014 tarih ve 00031/14 sayılı Yapı Ruhsat ve 21.03.2014 tarih ve 00045/14 sayılı Yapı Kullanma Belgesine sahip ticari amaçlı yapının bulunduğu, bununla birlikte teklif planda çevresindeki planlar doğrultusunda Hmax:9.50m talep edildiği ancak gerek jeolojik etüt raporu gerekse mevcut yerleşimdeki kat yüksekliği değerlendirildiğinde Yençok:7,50 m(2 kat) olarak planlanmasının “ Planlama alanında 2863 sayılı Kanun Kapsamında kalan herhangi bir kültür varlığına rastlanılması durumunda çalışmaların durdurularak Müze Müdürlüğüne ve/veya Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğü’ne haber verilmesi gerekmektedir” plan hükmünün ilave edilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.

Ayrıca 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun geçici 1. Madde uyarınca mülga İl Özel İdaresi tarafından başlatılan, Başkanlığımızca da devam edilen 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı/Nazım İmar Planı çalışmalarının sonuçlandırılması öncelikli olarak yürütülmekte olup, Çevre Düzeni Planı sonuçlandırıldıktan sonra bahsi geçen taleplerin parsel bazında Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 21. ve 23. maddesi kapsamında bütüncül olarak değerlendirilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.” Denilmektedir.

KARAR: Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede; “Ticaret Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planının yukarıda bahsedilen hususlar; şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve uygulama teknikleri ile hukuka uygunluk yönünden komisyonumuzca incelenmiş olup, parselin yakın çevresinin de 3 katlı ve Saçak seviyesi Yençok= 9.50m.olması sebebiyle teklifin geldiği şekliyle uygun olduğu, ancak İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’nın önerisi olan;

“ Planlama alanında 2863 sayılı Kanun Kapsamında kalan herhangi bir kültür varlığına rastlanılması durumunda çalışmaların durdurularak Müze Müdürlüğüne ve/veya Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğü’ne haber verilmesi gerekmektedir” şeklindeki plan hükmünün eklenmesi suretiyle 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesi, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği, 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca Komisyonumuzca istemin Uygun olduğuna oybirliği ile karar verilmiştir. Belediye Meclisimizin takdirlerine saygı ile sunulur. Denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

Fethiye Karaçulha Mahallesi 665 nolu taşınmaza ilişkin “Ticaret Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planının Komisyon görüşü doğrultusunda, Komisyondan geldiği şekliyle, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesi, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği, 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.