Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 401                   

Karar Tarihi  : 15/12/2017        

KONUSU:


     36. Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi. 

     c. İlimiz, Bodrum İlçe Belediyesi’nin Evsel Katı Atık Tarife Raporunun 27/10/2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi.

            Plan ve Bütçe Komisyonunun 15.12.2017 tarihli raporunda;

Plan ve Bütçe Komisyonu 15/12/2017 tarihinde saat 16:30’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 Nolu Hizmet Binasında toplandı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın 14/12/2017 tarih ve 3982 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan ve Büyükşehir Belediye Meclisimizin 15/12/2017 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen Bodrum Belediyesi’nin 01/12/2017 tarih ve 28359 sayılı yazısı ile gönderdiği “Evsel Katı Atık Tarife Raporunun 27/10/2010 tarih ve 27742 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi” konusu komisyonumuzca 5393 sayılı Kanunun 18/f maddesi kapsamında değerlendirilmiş ve Meclise sunulduğu şekilde, aşağıda belirtildiği gibi kabulü oybirliği ile uygun bulunmuştur.